Om­rå­de 2

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Platt tomt och go­da möj­lig­he­ter att ut­ö­ka skol­tom­ten vid be­hov.

Det finns en an­sö­kan om plan­be­sked för sko­la.

Bra lä­ge för att av­las­ta de cent­rum­nä­ra sko­lor­na och samt i för­hål­lan­de till fram­ti­da bo­stads­byg­gan­de. Kom­mu­nen äger in­te mar­ken. Det sak­nas säk­ra skol­vä­gar längs Häl­linge ring­väg. Krä­ver åt­gär­der för upp­skatt­nings­vis 6,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.