Fak­ta: Kan are­nan an­vän­das för an­nat?

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Med tan­ke på kom­mu­nens ut­gif­ter, så in­stäl­ler sig frå­gan: Mås­te det en­bart va­ra fot­boll på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na el­ler kan kom­mu­nen dra in peng­ar på an­nat? – Om till ex­em­pel en kon­ser­tar­ran­gör vill an­vän­da are­nan, så är det nå­got vi då får ta ställ­ning till. Nå­got prin­ci­piellt nej finns in­te. Men så­da­na stör­re ar­range­mang, där are­nan kan ta in upp till 7000 i publi­ken, är in­te så van­li­ga i Fal­ken­berg. Och kans­ke vill man hell­re hål­la till på Stor­tor­get. Där har det ju va­rit stör­re kon­ser­ter två år i rad, sä­ger Per Jo­hans­son (C), ord­fö­ran­de för kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.