Om­rå­de 4

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Kom­mu­nen äger mar­ken, med un­dan­tag för ett fri­tids­hus vid väg 729 (som kan be­hö­va lö­sas in).

Lig­ger ung­e­fär i mit­ten av be­fint­lig och kom­man­de be­byg­gel­se.

Mar­ken lu­tar. Att ut­ö­ka tom­ten be­döms va­ra svårt.

Av sä­ker­hets­skäl mås­te en gång- och cy­kel­väg an­läg­gas till sko­lan. Be­räk­nas in­ne­bä­ra en mer­kost­nad på 1,1 mil­jo­ner kro­nor.

Grän­sar till ett stort an­tal forn­min­nen. Sto­ra kost­na­der för ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar är att vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.