Ma­ka­lös upp­hämt­ning av Var­bergs Bo­is

SU­PE­RET­TAN: 0–3 BLEV 3–3 – KVITTERING MED 22 SEKUNDER KVAR Natt­svart ef­ter 45 mi­nu­ter – so­ligt och här­ligt ef­ter slut­sig­na­len. Var­bergs Bo­is åk­te berg- och dal­ba­na i hem­mapre­miä­ren mot Helsing­borgs IF.

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK an­ders.flink@hn.se

Men när Pe­ter Ny­ström skic­ka­de in 3–3, med 22 sekunder kvar av de fy­ra över­tids­mi­nu­ter­na, ha­de Bo­is sva­rat för en mäk­tig upp­hämt­ning.

Allt som gick emot un­der förs­ta hal­van av mat­chen, blev till med­vind i and­ra.

– Vi fick en re­jäl ut­skäll­ning i pa­us, er­kän­de Bo­is lag­kap­ten Eli­as An­ders­son.

Jo tack, Bo­is-trä­na­ren Jör­gen Wå­le­marks ry­tan­de hör­des ge­nom väg­gar­na, ut i press­rum­met.

– Det var all­de­les för taff­ligt i de­fen­si­ven, det var väl det jag på­pe­ka­de, sa Wå­le­mark ef­teråt.

DE BÅ­DA TRÄNARNA, Wå­le­mark och Per-ola Ljung, hans kol­le­ga i Helsing­borg, var över­ens om att det egent­li­gen var en gans­ka jämn match, även i förs­ta halv­lek.

Men då vi­sa­de Helsing­borg upp en mör­dan­de ef­fek­ti­vi­tet. Bå­de 0–1 och 0–2 kom ef­ter hör­nor och 0–3 se­dan Bo­is age­ra­de pas­sivt och Andre­as Land­gren en­kelt kun­de skic­ka in tre­an.

MÖJ­LI­GEN HA­DE MAT­CHEN fått ett an­nat ut­se­en­de om Tho­mas Bo­akye, helt fri med Hif-mål­vak­ten, ha­de satt 1–0 re­dan ef­ter fy­ra mi­nu­ter.

Men Bo­is-må­len dröj­de till and­ra halv­lek. Då tog kap­ten An­ders­son tag i takt­pin­nen och vi­sa­de vägen.

Först re­du­ce­ra­de han till 1–3 med ett di­stinkt väns­ter­skott, se­dan ett bloc­ke­rat in­lägg från in­hop­pa­ren Lu­ma­la Ab­du ham­nat rakt i ga­pet på An­ders­son.

KNAPPT TIO MI­NU­TER se­na­re var det dags igen. Eli­as An­ders­sons hör­na kom per­fekt till Jo­a­kim Lind­ner som sat­te 2–3 på nick.

Då åter­stod det en dryg kvart av or­di­na­rie tid. Helsing­borg var skär­rat och kvit­te­rings­jak­ten var i gång.

Fast mar­gi­na­ler­na mins­ka­de i takt med att ti­den tic­ka­de på

” Det var all­de­les för taff­ligt i de­fen­si­ven, det var väl det jag på­pe­ka­de” JÖR­GEN WÅ­LE­MARK

trä­na­re Var­bergs Bo­is

”Su­pe­ret­tan är jäm­na­re än nå­gon­sin. Ing­et lag kan kän­na sig sä­kert. Det blir hård kamp he­la vägen”

ELI­AS AN­DERS­SON Var­bergs Bo­is

i rask takt. Helsing­bor­gar­na tog al­la chan­ser att spe­la av ti­den, att ta sig tid på in­spar­kar och fri­spar­kar.

GÄSTERNA HA­DE OCK­SÅ en gyl­le­ne chans till 4–2, på över­tid. An­ton We­de trick­sa­de sig loss, spe­la­de in till Land­gren, men Jo­a­kim Wulff lyc­ka­des pa­re­ra närskot­tet.

I stäl­let blev det in­hop­pa­ren Pe­ter Ny­ström som fick det sista or­det.

Ett in­lägg från Kal­le Sö­der­ström nick­skar­va­des av Al­te­mark Van­ne­ryr och vid bort­re stol­pen fanns Ny­ström för att stö­ta in 3–3.

Med 22 sekunder kvar av mat­chen!

– Det räck­te, log Ny­ström ef­teråt. Och fan­tas­tiskt skönt att få med oss en po­äng.

– INGA SKA tro att vi tog lätt på upp­gif­ten, in­te ens när vi ha­de 3–0, lo­va­de Per-ola Ljung. Att mö­ta Var­berg bor­ta, det är en svår match.

Eli­as An­ders­son ut­veck­la­de re­so­ne­mang­et:

– Su­pe­ret­tan är jäm­na­re än nå­gon­sin. Ing­et lag kan kän­na sig sä­kert. Det blir hård kamp he­la vägen, spåd­de han.

RYGGSÄCK. Bil­ly Nord­ström var nog lätt att bä­ra för Pe­ter Ny­ström ef­ter att han pric­kat in Bo­is 3–3-kvittering i mat­chens sista sekunder.

Bild: MATHIAS BERGELD

Bild: MATHIAS BERGELD

GYL­LE­NE FOT. Eli­as An­ders­son styr­de myc­ket av spe­let när Bo­is kom till­ba­ka. Ett mål och en mål­gi­van­de hör­na kom ef­ter till­slag från den käns­li­ga väns­ter­fo­ten.

Bild: MATHIAS BERGELD

PIGGT INHOPP. Lu­ma­la Ab­du er­sat­te Tho­mas Bo­akye på väns­ter­kan­ten och Ab­dus kvick­het vål­la­de pro­blem för HIF:S hö­ger­för­svar.

Bild: MATHIAS BERGELD

NEJ, NEJ, NEJ! Bo­is mitt­back Se­basti­an Star­ke Hed­lund dep­par ef­ter ett av Helsing­borgs mål i den förs­ta halv­le­ken. Det skul­le bli bätt­re...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.