TYST MINUT.

Sto­ra de­lar av Hal­land stan­na­de upp och sän­de en tan­ke till de som drab­bats av terror­då­det i Stock­holm.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Någ­ra mi­nu­ter fö­re kloc­kan tolv sam­la­des män­ni­skor som vil­le hed­ra off­ren ef­ter fre­da­gens at­ten­tat. – Det är fint att så många vill kom­ma för att va­ra till­sam­mans, sa kom­mun­rå­det Ma­ri­lou­i­se Wer­ners­son (C).

Den svens­ka flag­gan va­ja­de i vår­so­len när de som vil­le hed­ra off­ren för ter­ror­at­tac­ken i Stock­holm tog plats på Råd­hustor­get i Fal­ken­berg någ­ra mi­nu­ter fö­re kloc­kan tolv på mån­da­gen.

Kom­mun­rå­det höll ett kort tal in­nan hon för­kla­ra­de en tyst minut till ac­kom­pan­je­mang av klock­spe­let på stads­hu­set.

– Vi sam­las med en käns­la av vär­me och ge­men­skap, sa kom­mun­rå­det som i fre­dags be­fann sig i cen­tra­la Stock­holm.

– Det är vik­tigt att vi vi­sar att vi kän­ner re­spekt för de­mo­kra­tin och att vi står för ett öp­pet samhälle.

EF­TER DEN TYS­TA mi­nu­ten gick flag­gan som ti­di­ga­re va­rit på halv stång i topp.

I Var­berg ha­de kom­mu­nen in­te styrt upp nå­gon ge­men­sam sam­ling med flag­gor­na va­ja­de på halv stång.

– Vi har valt att de som ar­be­tar på kom­mun­hu­set kom­mer att stan­na upp i ar­be­tet på si­na ar­bets­plat­ser, sa Ca­mil­la Ferm på kom­mun­sty­rel­sens kans­li.

ÄVEN UT­AN­FÖR GEKÅS var flag­gor­na på halv stång he­la för­mid­da­gen. Strax fö­re kloc­kan 12 upp­ma­na­des kun­der­na, ge­nom ett ut­rop i hög­ta­lar­sy­ste­met, att del­ta i den tys­ta mi­nu­ten. All per­so­nal la­de ner sitt ar­be­te un­der mi­nu­ten.

– Jag tror att al­la, oav­sett var man bor, re­a­ge­rar med be­stört­ning på att en så­dan här sak kan hän­da i ett öp­pet samhälle. Jag tyc­ker det är själv­klart att va­ra med och vi­sa sitt del­ta­gan­de, sa kon­cer­nens vd Jan Wall­berg.

Samt­li­ga bo­lag och för­valt­ning­ar in­om Re­gi­on Hal­land del­tog i den tys­ta mi­nu­ten, dock med hän­syn till på­gåen­de verk­sam­het. Ett av dem är Hal­lands­tra­fi­ken, som upp­ma­na­de all sin per­so­nal att med­ver­ka.

RINGHALS OCH SÖD­RA Cell skul­le ock­så upp­märk­sam­ma den tys­ta mi­nu­ten.

– Vi kom­mer att hål­la en li­ten sam­ling för de som kan när­va­ra ut­an att ris­ke­ra sä­ker­het el­ler pro­duk­tion, sa Da­ni­el Ahlm, press­an­sva­rig på Söd­ra cell.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

PÅ HALV STÅNG. De hal­länds­ka kom­mu­ner­na och en del ar­bets­plat­ser i Hal­land äg­na­de en minut i still­het med last­bil­s­at­tac­kens of­fer i åtan­ke.

Bild: OLA FOLKESSON

STOPP I KASSAN. På Gekås stan­na­de ar­be­tet upp un­der den tys­ta mi­nu­ten.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

HALV STÅNG. I Var­berg va­ja­de flagg­stäng­er­na på tor­get på halv stång i snål­blås­ten.

Bild: LE­NA LYXELL

TYST MINUT. Kom­mun­rå­det Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son höll ett kort tal in­nan det var dags att ut­ly­sa en tyst minut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.