Lu­ra­des skri­va på fals­ka kon­trakt

Fle­ra ny­an­län­da trod­de att de ha­de fått bo­stad i Fal­ken­berg, skrev på kon­trakt och be­ta­la­de i för­skott. Men lä­gen­he­ter­na till­hör­de egent­li­gen någ­ra and­ra per­so­ner.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

En 32-årig kvinna miss­tänks för att ha lu­rat fle­ra ny­an­län­da in­vand­ra­re i Fal­ken­berg att be­ta­la för­skott på fals­ka hy­res­kon­trakt. Ett lu­ren­dre­je­ri som nu lett till åtal.

Egent­li­gen är det ett bond­fån­ge­ri ut­an stör­re fi­ness, och att för­hopp­nings­ful­la bli­van­de hy­res­gäs­ter lå­tit sig lu­ras för­kla­ras kanske av en mer el­ler mind­re de­spe­rat öns­kan att hit­ta en lä­gen­het på en kärv bo­stads­mark­nad.

”Äga­ren till en lä­gen­het kom hem och det fanns per­so­ner i lä­gen­he­ten som in­te hör­de hem­ma där”, rap­por­te­ra­de po­li­sen ef­ter att ha bli­vit kal­lad till en lä­gen­het i Fal­ken­berg sent på nat­ten den 2 mars 2015.

Först nu, två år se­na­re, är det­ta bedrägeri och två lik­nan­de fall fär­digut­red­da och har gått till åtal.

MED SI­NA TILLHÖRIGHETER i på­sar ha­de en mor och son flyt­tat in i den mö­ble­ra­de lä­gen­he­ten för att slip­pa bo kvar på ett av Mi­gra­tions­ver­kets bo­en­den. Den kvinna som nu står åta­lad ha­de vi­sat dem lä­gen­he­ten.

Vis­ser­li­gen ha­de äga­ren till den­na bo­stads­rätt haft va­ga fun­de­ring­ar på att hy­ra ut den, och där­för lå­nat ut en nyc­kel till en kom­pis som lät den miss­tänk­ta kvin­nan vi­sa upp lä­gen­he­ten för någ­ra spe­ku­lan­ter. Men att hon skul­le full­bor­da en ut­hyr­ning, själv ta emot 2 000 kro­nor i för­skott och lå­ta de bå­da flyt­ta in. Nej, så var det in­te sagt.

UN­GE­FÄR VID SAM­MA tid­punkt för två år se­dan steg en an­nan man in på po­lis­sta­tio­nen i Fal­ken­berg.

”Han har be­ta­lat 6 000 kro­nor kon­tant samt gjort en ban­kö­ver­fö­ring på 6 000 kro­nor till en kvinna som hand­pen­ning för ett lä­gen­hets­kon­trakt”, no­te­ra­de po­li­sen om hans an­mä­lan.

Man­nen hyr­de ett rum i en vil­la i Fal­ken­berg och ha­de lärt kän­na den nu miss­tänk­ta kvin­nan. Det lät som en öpp­ning för ho­nom när kvin­nan för­kla­ra­de att hon kän­de till en lä­gen­het som han kun­de hy­ra. In­flytt­ning den 1 mars 2015, nyc­keln fick han kväl­len in­nan. Men nyc­keln pas­sa­de in­te till lä­gen­hets­dör­ren.

Han ha­de fått lä­gen­he­ten fö­re­vi­sad ti­di­ga­re, för öv­rigt den miss­tänk­ta kvin­nans egen lä­gen­het vid den tid­punk­ten.

YT­TER­LI­GA­RE EN PER­SON, be­kant med en an­nan av de lu­ra­de, po­li­san­mäl­de en snar­lik si­tu­a­tion. Ock­så han ha­de bli­vit fö­re­vi­sad en lä­gen­het, skri­vit un­der ett hy­res­kon­trakt och ha­de be­ta­lat 10 000 kro­nor i för­skott. Men in­te hel­ler han fick till­trä­de till lä­gen­he­ten. I det fal­let är det oklart hur det gått till med vis­ning­en av lä­gen­he­ten, men fle­ra per­so­ner ver­kar fi­gu­re­ra i histo­ri­ens bak­grund och kan ha gjort be­drä­ge­ri­er­na möj­li­ga.

I re­gel har det va­rit frå­ga om pryd­ligt ut­skriv­na hy­res­kon­trakt, dess­utom kvit­ton för för­skotts­be­tal­ning­ar­na. Så det är en rad tyd­li­ga spår som kvin­nan läm­nat ef­ter sig – men hon för­ne­kar brott och har även för­kla­ring­ar till de peng­ar som hon ta­git emot, att de rört helt and­ra sa­ker.

DET MISS­TÄNK­TA BE­DRÄ­GE­RI­ER­NA har gett för­hål­lan­de­vis små sum­mor och med en stor risk för upp­täckt. Men för de lu­ra­de per­so­ner­na har det na­tur­ligt­vis va­rit svi­dan­de ut­gif­ter, ibland upp­lå­na­de peng­ar av kam­ra­ter.

Och kon­se­kven­ser­na kan va­ra be­kym­mer­sam­ma: ”När hon blev av­vi­sad från lä­gen­he­ten som hon trod­de sig ha fått hy­ra så ha­de hon sam­ti­digt för­lo­rat sitt bo­en­de på Mi­gra­tions­ver­ket. Hon har se­dan dess bott i en stu­ga som dis­po­ne­ras av so­ci­a­len”, står det i po­lis­ut­red­ning­en om en av de lu­ra­de.

DEN MISS­TÄNK­TA KVIN­NAN tycks själv le­va med be­grän­sa­de till­gång­ar, med för­hål­lan­de­vis låg in­komst, för­sörj­nings­plikt mot fle­ra barn och tid­vis i kon­takt med so­ci­al­tjäns­ten.

Vid ett ti­di­ga­re till­fäl­le, 2014, döm­des hon av Var­bergs tings­rätt för ett fall av bedrägeri och ur­kunds­för­falsk­ning. Ock­så då gäll­de det ett hy­res­kon­trakt.

Då blev det vill­kor­lig dom och sam­hälls­tjänst med dom­sto­lens kon­sta­te­ran­de att ”det sak­nas an­led­ning att be­fa­ra att hon kom­mer att gö­ra sig skyl­dig till fort­satt brotts­lig­het”.

Bild: HÅ­KAN BERG­STRÖM

FALSK FÖRESPEGLING. I det här bo­stads­om­rå­det i Fal­ken­berg trod­de två per­so­ner att de ha­de fått hy­ra en lä­gen­het. Men de var lu­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.