Punkroc­ka­ren Urk­ke flyt­ta­de från Stock­holm till Fal­ken­berg. Nu fyl­ler han 50 år och fi­rar med att ge ut en vi­nyl­sing­el.

50 ÅR 11 APRIL: GER UT EN NY PUNKROCKSINGEL

Hallands Nyheter - - Sidan 1 -

Mog­na­re men än­då li­ka­dan. Så be­skri­ver sig Urr­ke T, nu när han fyl­ler 50 år. Fram till 40-års­ål­dern bod­de han på Sö­der i Stock­holm och li­vet var li­te som en fest - när han flyt­ta­de till Fal­ken­berg änd­ra­des allt.

Urr­ke öpp­nar dör­ren i rad­hus­lä­gen­he­ten i Fal­ken­berg. En katt hop­par fram och häl­sar ny­fi­ket. Urr­ke skrat­tar, vi går in i kö­ket där det på bor­det står en skål fylld med knapp­mär­ken med Urr­kes ti­di­ga­re band­namn. Det är ett tag se­dan Urr­ke tur­ne­ra­de om­kring, men mu­si­ken har fort­fa­ran­de stor be­ty­del­se.

– Jag har ta­git fram gi­tar­ren och har bör­jat gö­ra lå­tar igen. Det blev in­te som jag trod­de när jag flyt­ta­de till Fal­ken­berg, vad jag nu ha­de tänkt mig, sä­ger han.

Urr­ke bod­de si­na förs­ta år i Ki­ru­na, men det är åren i Gäv­le och se­dan i Stock­holm som har präg­lat ho­nom mest, även om det fort­fa­ran­de finns kvar ett stråk av kärv Ki­ru­na­di­a­lekt i rös­ten.

Urr­ke bör­ja­de som li­ten att spe­la vi­o­lin. Det var far­far, vi­o­li­nis­ten, som gav ho­nom en fi­ol när han var sju år gam­mal. Som ni­o­å­ring upp­täck­te han Kiss, och fi­o­len byt­tes snabbt ut mot en gi­tarr.

Mer på web­ben

På vår hem­si­da hn.se kan ni lyss­na på Urr­ke Thun­mans nya sing­el

När Urr­ke var klar med sko­lan var sik­tet in­ställt på mu­sik. Han job­ba­de bland an­nat i ski­v­af­fä­rer, som la­bel ma­na­ger på hård­rocks­bo­la­get Sound Pol­lu­tion på skiv­bo­la­get MNW och på en lo­kal mu­sik­sta­tion - och spe­la­de i band. Punk med Bi­zex-b, Glam­rock i King Si­ze, och till och med bas på ett helt Mo­ra Träsk-al­bum. Och så Ma­rys­lim så klart. Som till och med spe­la­de på värl­dens mest le­gen­da­ris­ka rock­klubb - CBGB i New York.

URR­KE BOD­DE PÅ mu­si­ker­tä­ta Sö­der, ha­de kul och um­gicks med

DET BÖR­JA­DE MED KISS. När Urr­ke som li­ten grabb hör­de Kiss, fast­na­de han di­rekt. Se­dan han blev nyk­te­rist för två år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.