Många ska­das ge­nom vår­den

HAL­LAND: RE­GI­O­NEN SAT­SAR PÅ ATT HALVERA SKADORNA TILL 2018

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - YVONNE PERS­SON 010-471 51 50 yp@hn.se

Näs­tan var ti­on­de pa­ti­ent ska­das i Hal­land. Nu sat­sar re­gi­o­nen på att mins­ka an­ta­let fall till hälf­ten. En av de drab­ba­de är Ca­mil­la Be­non, som har fått stör­re pro­blem ef­ter att ha ope­re­rat han­den i Var­berg tre gång­er.

Mel­lan fem och tio pro­cent av al­la hal­länds­ka pa­ti­en­ter drab­bas av en ska­da un­der sin kon­takt med vår­den. – Sjuk­vård in­ne­bär all­tid ris­ker och vi kan ald­rig vi­la i pa­ti­ent­sä­ker­hets­ar­be­tet, kon­sta­te­rar Tho­mas Lin­dén, re­gi­o­nal che­flä­ka­re på Re­gi­on Hal­land.

Tho­mas Lin­dén hål­ler med om att an­de­len vårdska­dor är hög, men för­sö­ker sät­ta den i ett sam­man­hang:

– Vi gör dag­li­gen sa­ker som ing­en an­nan får lov att gö­ra. Det hand­lar om avan­ce­ra­de ope­ra­tio­ner, hög­tek­no­lo­gisk ut­rust­ning och kom­plexa lä­ke­me­del. Sam­ti­digt är lä­ke­kons­tens främs­ta mål att ald­rig ska­da nå­gon. Av oli­ka an­led­ning­ar hän­der sa­ker som vi in­te vill ska hän­da, och vårt upp­drag är att mi­ni­me­ra de till­fäl­le­na.

VAR­JE ÅR STÄL­LER han och ut­veck­la­ren Ca­ri­na Werner sam­man en pa­ti­ent­sä­ker­hets­be­rät­tel­se, som sam­man­fat­tar det gång­na årets ut­veck­ling in­om Re­gi­on Hal­land. Den se­nas­te rap­por­ten är på många sätt upp­munt­ran­de läs­ning (se fak­taru­ta in­till), men ing­en av dem är nöjd.

– Hal­land är bland de bäs­ta i lan­det, men vi an­ser att vi mås­te bli än­nu bätt­re. Det po­si­ti­va är att det finns en vil­ja bland med­ar­be­tar­na att kom­ma till rät­ta med det som bris­ter, sä­ger Ca­ri­na Werner.

In­om re­gi­o­nen är må­let att halvera vårdska­dor­na till 2018. För att nå dit finns en rad åt­gär­der, som att öka följ­sam­he­ten till hy­gi­enru­ti­ner, bätt­re säng­larm, mer apo­te­kar­stöd vid lä­ke­me­dels­ge­nom­gång­ar och att se till att pa­ti­en­ter in­te lig­ger i säng­en för länge. På pla­ne­rings­sta­di­et finns ock­så ett nytt It-stöd som kan mä­ta vårdska­dor i re­al­tid och vi­sas för all vård­per­so­nal.

– Kan det sti­mu­le­ra med­ar­be­tar­na, så är det bra, sä­ger Tho­mas Lin­dén.

Un­der 2011–2015 gjor­de re­ge­ring­en en sär­skild sats­ning på pa­ti­ent­sä­ker­he­ten, med en vi­sion om att helt få bort al­la und­vik­ba­ra vårdska­dor. Som en mo­rot för lands­ting­en av­sat­tes en mil­jard kro­nor, ”pa­ti­ent­sä­ker­hets­mil­jar­den”, som pyt­sa­des ut till de lands­ting som upp­vi­sa­de till­räck­ligt go­da re­sul­tat. Re­gi­on Hal­land fick då sam­man­lagt he­la 38 mil­jo­ner.

– I sats­ning­en fanns krav på oli­ka mät­ning­ar, som in­ne­bar att vi for­me­ra­de oss och bör­ja­de gö­ra li­ka­dant i he­la lan­det. Det gjor­de det ock­så möj­ligt att jäm­fö­ra oss med and­ra, sä­ger Ca­ri­na Werner.

– FÖR­U­TOM DET mänsk­li­ga li­dan­det så kos­tar vårdska­dor­na myc­ket peng­ar, bå­de i form av öka­de vård­ti­der och mer me­di­ci­ne­ring. Det ger oss yt­ter­li­ga­re skäl till att ar­be­ta med pa­ti­ent­sä­ker­he­ten, fort­sät­ter Tho­mas Lin­dén.

Ar­be­tet hålls sam­man av en re­gi­o­nal pa­ti­ent­sä­ker­hets­grupp, där bland an­nat che­flä­kar­na på re­gi­o­nens oli­ka för­valt­ning­ar in­går. Från och med nu ska även de hal­länds­ka kom­mu­ner­na va­ra re­pre­sen­te­ra­de.

– Den kom­mu­na­la vår­den får ju en allt vik­ti­ga­re roll och över­gång­en mel­lan oli­ka vård­gi­va­re är ett pro­blem­om­rå­de. Det är lätt att det upp­står in­for­ma­tions­mis­sar el­ler att man tror att den and­re har gjort el­ler ska gö­ra nå­got, sä­ger Lin­dén.

AL­LA PA­TI­EN­TER SOM vår­das av Re­gi­on Hal­land, el­ler en privat vård­gi­va­re som har av­tal med re­gi­o­nen, om­fat­tas av en pa­ti­ent­för­säk­ring ge­nom Löf, Lands­ting­ens öm­se­si­di­ga för­säk­rings­bo­lag. Ge­nom den kan man få er­sätt­ning för en vård­ska­da.

– Den in­for­ma­tio­nen ska man all­tid få som pa­ti­ent, men vi tror oss veta att det in­te all­tid är så. Tren­den är att fler an­mä­ler ska­dor, men att fär­re får er­sätt­ning. Det kan be­ty­da att vi har bli­vit bätt­re på att in­for­me­ra, men ris­ken är för­stås att pa­ti­en­ter­na blir be­svik­na när de får av­slag, sä­ger Tho­mas Lin­dén.

Un­der 2016 an­mäl­des 409 vårdska­dor till Löf av pa­ti­en­ter som vår­dats i Hal­land. Un­ge­fär 40 pro­cent av dem fick er­sätt­ning för sin ska­da. För att få er­sätt­ning mås­te ska­dan ha kun­nat und­vi­kas. Det räc­ker in­te att en be­hand­ling in­te lett till öns­kat re­sul­tat.

Bild: RO­GER LARS­SON

VIK­TIGT AR­BE­TE. ”Ge­ne­rellt kan man kän­na sig trygg som pa­ti­ent i Hal­land, men det finns fort­fa­ran­de mer att gö­ra för att öka pa­ti­ent­sä­ker­he­ten”, me­nar ut­veck­la­re Ca­ri­na Werner och che­flä­ka­re Tho­mas Lin­dén.

STÄNDIG VÄRK. Ca­mil­la Ber­non har ope­re­rat väns­ter­han­den fle­ra gång­er i Var­berg,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.