Pri­de Var­berg sak­nar peng­ar

EKO­NO­MI: RE­GI­O­NEN BE­TA­LAR IN­TE EN KRONA.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ca­mil­la Hents­chel 010-471 50 10 ∙ ca­mil­la.hents­chel@hn.se

Pri­de har tap­pat bi­drag in­för som­ma­rens fes­ti­val och und­rar var­för de in­te får bi­drag när Hal­li­for­nia får. Nu hop­pas man på spon­so­rer­nas hjälp.

Det är svårt att få ge­hör för hb­tq-frå­gor. Nu sö­ker Pri­de Var­berg spon­so­rer ock­så från nä­rings­li­vet för att växa. – Vi har fått bra re­spons men ing­et fö­re­tag har hört av sig än, sä­ger Ma­lin Gunnarsson på Pri­de Var­berg.

Det är inga jät­te­sum­mor det hand­lar om. För­ra året fick man 45 000 kro­nor ur oli­ka pot­ter från kom­mu­nen och 20 000 kro­nor från Re­gi­on Hal­land.

I år blir det inga peng­ar alls från re­gi­o­nen.

– Det går in­te läng­re att sö­ka peng­ar för en­skil­da pro­jekt, för­kla­rar Ma­lin Gunnarsson.

Nu vän­tar man på att få veta om kom­mu­nen be­vil­jar he­la el­ler en del av sum­man på 50 000 kro­nor som för­e­ning­en an­sökt om.

För­ra året sök­te Pri­de Var­berg ock­så 50 000 kro­nor från kom­mu­nen och fick då 30 000 kro­nor.

TI­DI­GA­RE ÅR HAR Pri­de Var­berg ock­så an­sökt peng­ar in­om ra­men för in­klu­de­ring, jäm­ställd­het och kom­pe­tens­för­sörj­ning men man har fått av­slag. Sam­ti­digt för en an­nan po­pu­lär fes­ti­val, Hal­li­for­nia, bland an­nat bi­drag som var av­sett att främ­ja in­teg­ra­tion.

Ma­lin Gunnarsson an­ser att ock­så Pri­de Var­berg med sin in­rikt­ning på hb­tq bor­de pri­o­ri­te­ras.

– Hal­li­for­nia är ett fan­tas­tiskt kul ini­ti­a­tiv men om de kan få sto­ra sum­mor till sitt pro­gram tyc­ker jag att vi ock­så kan få en del av ka­kan, sä­ger Ma­lin Gunnarsson.

Hon sä­ger att det är svårt att växa om det in­te finns tid att en­ga­ge­ra sig.

– Al­la har van­li­ga jobb och job­bar ide­ellt med Pri­de vid si­dan av och

”Hal­li­for­nia är ett fan­tas­tiskt kul ini­ti­a­tiv men om de kan få sto­ra sum­mor till sitt pro­gram tyc­ker jag att vi ock­så kan få en del av ka­kan”

MA­LIN GUNNARSSON

Pri­de Var­berg

det är svårt att få tid att en­ga­ge­ra sig. För att an­sö­ka om bi­drag krävs bå­de tid och ener­gi.

SAM­TI­DIGT FINNS DET stort be­hov i kom­mu­nen att be­ly­sa hb­tqfrå­gor­na, me­nar hon. – Vi har fått för­fråg­ning­ar från sko­lor om att kom­ma och fö­re­lä­sa men i dag har vi inga re­sur­ser till det, sä­ger Ma­lin Gunnarsson.

Pri­de Fal­ken­berg var först i Hal­land när man höll sin förs­ta fes­ti­val 2014.

Jill We­ge­rup som var ini­ti­a­tiv­ta­ga­re tror att det kan va­ra an­led­ning till att fes­ti­va­len ta­gits så väl emot.

Fes­ti­va­len har ock­så haft en an­norlun­da fi­nan­sie­ring från bör­jan. Istäl­let för att för­li­ta sig på re­gi­o­na­la och kom­mu­na­la me­del vän­de man sig i Fal­ken­berg re­dan från bör­jan till nä­rings­li­vet.

DRYGT HÄLF­TEN AV den sam­la­de bud­ge­ten på 350 000 kro­nor kom­mer från pri­va­ta spon­so­rer.

– Det har va­rit vår po­li­cy att vi vill växa men vi har in­te fal­lit för fres­tel­sen att sö­ka sto­ra sum­mor i bi­drag från bör­jan ut­an vi har byggt upp vår fes­ti­val steg för steg. Jag tror att det ger tid att gö­ra det bätt­re, sä­ger Jill We­ge­rup.

Hon vill in­te hel­ler att det ska va­ra allt­för dyrt för ut­stäl­lar­na ef­tersom det är så stor skill­nad på vil­ka re­sur­ser man har.

– Vår in­ställ­ning har från bör­jan va­rit att det ska va­ra en­kelt för al­la att del­ta och då får det in­te va­ra så dyrt att in­te de mind­re får plats, sä­ger Jill We­ge­rup.

NU VÄN­DER SIG ock­så Pri­de Var­berg till nä­rings­li­vet. I för­ra vec­kan ta­la­de Ma­lin Gunnarsson in­för fö­re­ta­ga­re i Var­berg.

– Jag ta­la­de om vik­ten av att syn­lig­gö­ra hb­tq-frå­gor och fick jät­te­bra re­spons, sä­ger hon.

Kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en på Var­bergs kom­mun har in­te fått in nå­gon an­sö­kan från Pri­de Var­berg.

– An­sö­kan har in­te kom­mit fram till oss än. Men när den gör det ska vi be­ar­be­ta den in­om en må­nad, sä­ger kom­mu­nens kul­tur­chef Inge­mar Ar­nes­son.

PENGAPROBLEM. Pri­de Var­berg har hål­lits två år i rad, med ett hav av män­ni­skor ge­nom sta­den. Frå­gan är hur det blir i år?

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENSSON/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.