Me­di­as roll när kri­sen är här

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVS­SON 010 471 53 70 dag.gustavs­son@hn.se

Jag val­de där­ef­ter att by­ta ka­nal för att tillå­ta mig hin­na re­flek­te­ra i stäl­let för att fort­sät­ta ta del av upp­re­pad in­for­ma­tion.

Nu har det gått någ­ra dagar se­dan fre­da­gens choc­kar­ta­de an­grepp på sam­häl­let och vi har suc­ces­sivt gått in i ett an­nat ske­de av det som hänt. Nu bör­jar så smått de­bat­ten med frå­gan: ha­de det gått att för­hind­ra? Nu bör­jar ock­så de po­li­tis­ka åsik­ter­na om di­ver­se åt­gär­der dy­ka upp, om än i fort­satt åter­håll­sam och re­spekt­full ton.

Dess­utom görs nu ock­så ana­ly­ser om me­di­as roll och an­svar i be­vak­ning­en av last­bil­s­at­tac­ken i Stock­holm. Med den­na krö­ni­ka har jag för av­sikt att till­fö­ra min syn på just me­di­as roll och jag gör det med fo­kus på tre aspek­ter: fak­ta­kon­troll, re­spekt och mängd­be­vak­ning.

DI­REKT EF­TER DÅ­DET på Drott­ning­ga­tan bör­ja­de väl­digt myc­ket in­for­ma­tion flö­da i van­lig me­dia och i so­ci­a­la me­dia. Själv val­de jag att främst föl­ja ut­veck­ling­en ge­nom P1 i Sve­ri­ges Ra­dio som jag an­ser var bra på att till och från be­to­na upp­gif­ter som obe­kräf­ta­de samt att det vid så­da­na här till­fäl­len tenderar flo­re­ra väl­digt myc­ket ryk­ten.

I jour­na­lis­ters vil­ja att för­med­la ny in­for­ma­tion till si­na lyss­na­re, tit­ta­re och lä­sa­re gäl­ler det att sam­ti­digt vi­sa re­spekt och ta hän­syn till den stäm­ning som rå­der. På fre­dags­kväl­len kun­de den som tit­ta­de på me­di­as be­vak­ning av Ste­fan Löfvens blom­ned­lägg­ning vid Drott­ning­ga­tan se hur SVT:S re­por­ter gjor­de allt an­nat än att be­te sig re­spekt­fullt. Hon var blind för stun­dens all­var och allt för an­ge­lä­gen om att va­ra den förs­ta att få en kom­men­tar från stats­mi­nis­tern. Pub­lic ser­vice som fort­fa­ran­de har ett starkt för­tro­en­de hos be­folk­ning­en bör i så­da­na här si­tu­a­tio­ner va­ra ex­tra no­ga med sitt age­ran­de.

TILL SIST VILL jag dess­utom sät­ta ett frå­ge­tec­ken för den mass­rap­por­te­ring som upp­står i en så­dan här si­tu­a­tion. Det är fullt rim­ligt att det änd­ras i pro­gram­tablå­er för att ge ut­rym­me för ex­tra­sänd­ning­ar samt er­sät­ta pro­gram­punk­ter som så nä­ra in­på en tra­ge­di kan väc­ka an­stöt i att va­ra allt för glät­ti­ga i en stund av all­var. Men frå­gan är vil­ken nyt­ta en dyg­netrunt­sänd­ning gör el­ler kan den till viss del fak­tiskt an­ses va­ra till onyt­ta för oss som mot­ta­ga­re?

Ha­de det kon­stant fun­nits ny in­for­ma­tion och fram­för allt – be­kräf­ta­de upp­gif­ter – ha­de det va­rit mer mo­ti­ve­rat. Men fre­da­gens och lör­da­gens sänd­ning­ar ten­de­ra­de att precis som ti­di­ga­re lik­nan­den sänd­ning­ar vid sto­ra hän­del­ser va­ra en kon­stant upp­rep­ning av det vi re­dan kän­de till.

PÅ LÖRDAGSKVÄLLEN KONSTATERA jag att jag in­te var en­sam om min fun­de­ring. I Rap­ports spe­ci­al­pro­gram ”Da­gen ef­ter at­tac­ken mot Sve­ri­ge” lät näm­li­gen fö­re det­ta bis­ko­pen i Stock­holms stift, Ca­ro­li­ne Krook, för­kla­ra att hon är tvek­sam till att me­dia sän­der tim­me ef­ter tim­me, ef­ter tim­me. Hon an­såg att det­ta sna­ra­re gör män­ni­skor yt­ter­li­ga­re räd­da: ”Det gör att bil­der­na fast­nar och or­det ka­ta­strof dun­kas in i vå­ra hu­vu­den. Det hjäl­per in­te mot räds­la. Dä­re­mot är det vik­tigt att hål­la sig välin­for­me­rad och in­te gå på mas­sa ryk­ten”. På det­ta fick hon dess­utom medhåll av den and­ra gäs­ten i stu­di­on som var psy­ko­log.

För en kort se­kund blev det tyst i stu­di­on när de bå­da re­port­rar­na för­hopp­nings­vis fick nå­got att fun­de­ra på. Jag val­de där­ef­ter att by­ta ka­nal för att tillå­ta mig hin­na re­flek­te­ra i stäl­let för att fort­sät­ta ta del av upp­re­pad in­for­ma­tion.

Bild: BØE, TORSTEIN

RE­SPEKT. Kron­prin­ses­san Victo­ria läg­ger blom­mor vid at­ten­tats­plat­sen. Det finns till­fäl­len då jour­na­lis­ter och de­ras mik­ro­fo­ner får vän­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.