Fel väg att ska­pa fler jobb

Hallands Nyheter - - Ledare - DAG GUSTAVS­SON

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na skul­le kun­na ge för­ut­sätt­ning­ar för bå­de fler jobb och bätt­re lö­ne­vill­kor för kvin­nor, men ris­ken är stor att de väl­jer fel väg.

LE­DA­RE 11/4. De ak­tö­rer in­om vård, sko­la och om­sorg vars en­ga­ge­mang till hund­ra pro­cent va­rit rik­tad till plån­bo­ken har onek­li­gen ska­dat även de se­ri­ö­sa fö­re­ta­gen. Visst har även de se­ri­ö­sa in­tres­se av vinst, men de­ras driv­kraft finns ock­så i att ut­veck­la och bi­dra till en bra verk­sam­het. In­te minst är kon­kur­ren­sen vik­tig för att dri­va på lö­ne­ut­veck­ling­en i de kvin­no­do­mi­ne­ran­de yr­kes­ka­te­go­ri­er som finns in­om des­sa verk­sam­he­ter.

MEN SO­CI­AL­DE­MO­KRA­TER­NA HAR nu på sin kon­gress ta­git be­slut som pe­kar på att man tän­ker ge sig på vins­ter­na vil­ket ska­par osä­ker­het för de pri­va­ta ut­fö­rar­na i väl­fär­den. Bå­de stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son har gjort ut­ta­lan­den om att de har för av­sikt att an­stäl­la ”ti­o­tu­sen­tal ef­ter ti­o­tu­sen­tal” i of­fent­lig sek­tor de kom­man­de åren.

TILL VIL­KA LÖNENIVÅER und­rar vi då? Vi und­rar ock­så om det in­te vo­re bra att istäl­let läg­ga för­slag som un­der­lät­tar även för de pri­va­ta al­ter­na­ti­ven att an­stäl­la.

Den vän­ta­de kom­men­ta­ren från ma­jo­ri­te­ten på S-kon­gres­sen skul­le ty­värr sä­kert va­ra att ”de pri­va­ta al­ter­na­ti­ven ba­ra skul­le stop­pa un­dan peng­ar­na till vins­ten”. Så be­hö­ver det dock in­te va­ra. Ge dem fri­het att be­dri­va sin verk­sam­het, men var istäl­let no­ga med att kon­trol­le­ra att de le­ver upp till krav på kva­li­tet. Vi ska in­te hel­ler glöm­ma bort att den en­skil­de bru­ka­ren ge­nom sitt val har möj­lig­het att vi­sa vad hen fö­re­drar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.