Lägg ner era mo­bi­ler för en gångs skull!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

TEKNIK. Jag är en kille som tyc­ker om att tek­ni­ken och vå­ra mo­bi­ler har ut­veck­lats så myc­ket på se­na­re år. Men att mo­bi­ler har bli­vit som en fa­mil­je­med­lem för samt­li­ga tyc­ker jag in­te om.

JAG SER ATT barn som är 9 år sit­ter och spe­lar på den ny­as­te Ip­ho­ne`n istäl­let för att le­ka med kom­pi­sar och ha väl­må­en­de barn­dom. Jag för­står att ung­do­mar har myc­ket av sin fri­tid på in­ter­net och där­för an­vän­der si­na mo­bi­ler myc­ket för att chat­ta och ha kon­takt med si­na kom­pi­sar, men att små barn sit­ter med en mo­bil istäl­let för att va­ra ute och le­ka med si­na vän­ner tyc­ker jag är då­ligt.

Men det som gör mig mest för­vå­nad är att för­äld­rar på se­na­re år an­vän­der si­na mo­bi­ler stän­digt. Jag ser till och med sätt att för­äld­rar sit­ter på en bänk och tit­tar på so­ci­a­la me­di­er istäl­let för att um­gås med si­na barn. På det sät­tet kom­mer de mis­sa he­la sitt barns barn­dom ef­tersom de sut­tit bakom si­na mo­bi­ler.

NU KANSKE NI tror att jag är en gam­mal gub­be som ald­rig an­vänt en mo­bil. Men så är in­te fal­let, ut­an jag är en ung­dom som an­vän­der och tyc­ker om den nya tek­ni­ken. Men jag tyc­ker att folk an­vän­der mo­bi­ler­na för myc­ket och bor­de slu­ta med det ge­nast!

Arg ung­dom

Bild: HASSE HOLM­BERG/TT

MO­BI­LER. Att ung­do­mar an­vän­der mo­bi­ler myc­ket kan man för­stå. Men små barn och för­äld­rar mås­te slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.