In­för grundav­drag för små­fö­re­tag

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Lar­ry Sö­der (KD) Riks­dags­le­da­mot

FÖ­RE­TAG. I Sve­ri­ge be­hö­ver vi fler väx­an­de fö­re­tag. Vi krist­de­mo­kra­ter är över­ty­ga­de om att det är i de små fö­re­ta­gen de nya job­ben kom­mer ska­pas. Fö­re­ta­gen be­hö­ver ka­pi­tal för att växa, i all­ra högs­ta grad nya fö­re­tag. Men om man som fö­re­ta­ga­re in­te kan ska­pa sig ka­pi­ta­let själv så kan det va­ra väl­digt svårt att hit­ta fi­nan­sie­ring­en.

Vå­ra in­sat­ser för att små­fö­re­tag själ­va ska kun­na ska­pa ka­pi­ta­let ge­nom vins­ter bor­de där­för in­ten­si­fie­ras.

Idag tilläm­pas sam­ma skat­te­sats, det vill sä­ga 22 pro­cent, för al­la bo­lag som gör vinst. Det­ta oav­sett om bo­la­get gör 100 tu­sen el­ler 100 mil­jo­ner kro­nor i vinst. Ett sätt att un­der­lät­ta för små­fö­re­ta­gen vo­re att man in­för­de ett grundav­drag för bo­lag, likt det man har för pri­vat­per­so­ner. Det skul­le in­ne­bä­ra att en del av fö­re­ta­gens vinst skat­te­be­fri­as. Om ett grundav­drag på ex­em­pel­vis en mil­jon kro­nor skul­le tilläm­pas, så skul­le fler små­fö­re­ta­ga­re ha möj­lig­het att växa och sat­sa mer på att an­stäl­la per­so­ner. Fler män­ni­skor i ar­be­te in­ne­bär mer skat­te­in­koms­ter sam­ti­digt som män­ni­skor får ru­ti­ner i sin var­dag. En yt­ter­li­ga­re ef­fekt är att man får sta­bi­la­re små­fö­re­tag som i sig ger en trygg­het åt de som är an­ställ­da i fö­re­ta­get.

Det är de små bo­la­gen som ska­par nya jobb och vi bör gö­ra allt för att få dem att växa. Ett Sve­ri­ge med fler väx­an­de små­fö­re­tag är ett Sve­ri­ge som mår bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.