Hur är det för per­so­na­len?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

de­bat­ten om till­gäng­lig­het på vård­cen­tra­ler.

VAR­BERG. Min vän kon­tak­ta­de Håstens vård­cen­tral i mit­ten av feb­ru­a­ri för att bo­ka en lä­kar­tid. Det var omöj­ligt att få en akut tid. Vård­cen­tra­len var helt ut­an lä­ka­re den­na dag och nå­gon tid fram­ö­ver gick ej att bo­ka. Min frå­ga är, får man be­dri­va vård­cen­tral ut­an läkar­be­man­ning?

Såg upp­drag gransk­ning för cir­ka 14 dagar se­dan från en vård­cen­tral i Mal­mö där det tyd­li­gen var ka­os, trots högs­ta che­fens för­ne­kan­de. I det­ta pro­gram fram­kom att per­so­na­len ej vå­ga­de ut­ta­la sig på grund av re­pres­sa­li­er. Jag und­rar är si­tu­a­tio­nen den­sam­ma i Hal­land?

Läs­te i HN att po­li­ti­ker Ryd­feldt ut­ta­la­de sig att Hal­lands vård­cen­tra­ler kla­rar sig ut­an sta­fett­dok­to­rer, tyd­li­gen är resultatet att det vis­sa dagar sak­nas lä­ka­re på vård­cen­tra­ler­na. Hur är ar­bets­mil­jön för öv­rig per­so­nal när tea­m­ar­be­te på vård­cen­tral hal­tar. Al­la oli­ka pro­fes­sio­ner be­hövs för att vård­cen­tra­len skall fun­ge­ra.

All he­der åt Lä­jeskli­ni­ken som lyf­ter fram pro­ble­met.

För att åter­gå till min vän så blev va­let att lis­ta sig på an­nan vård­cen­tral. Oro­lig in­för ål­der­dom

och fram­ti­da vård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.