Ta till er av Lä­jeskli­ni­kens age­ran­de

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Stopp för fler nya pa­ti­en­ter” (6/3)

VAR­BERG. I en ar­ti­kel i HN kun­de vi lä­sa att Lä­jeskli­ni­ken in­te kan ta emot fler nya pa­ti­en­ter. Re­gi­on Hal­land läg­ger sig di­rekt i för­svars­po­si­tion ge­nom ar­ti­keln den 7 mars och sva­rar att så får de in­te gö­ra, det är av­tals­brott. Det ha­de va­rit myc­ket klo­ka­re om re­gi­o­nen ha­de va­rit li­te själv­kri­tis­ka och ta­git till sig Lä­jeskli­ni­kens age­ran­de som ett tec­ken på att nåt är fel och ställt sig frå­gan vad kan vi gö­ra åt det här. För visst är det nåt som är fel när allt­fler flyr sin vård­cen­tral för att de in­te får den vård de be­hö­ver när de be­hö­ver den. El­ler upp­le­ver att de in­te har fått ”fäs­te för si­na frå­gor” för att an­vän­da re­gi­o­nens eg­na nå­got märk­li­ga for­mu­le­ring.

Ka­ta­ri­na Ei­der­brant

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.