Var är an­ställ­nings­skyd­det?

Hallands Nyheter - - Debatt -

JOBB. Vi krä­ver en an­ställ­nings­trygg­het värd nam­net! Som han­dels­an­ställ­da är del­ti­der, viss­ti­der och be­man­nings­fö­re­tag ett nor­malt in­slag i vår var­dag. Fö­re­ta­gen slim­mar sin be­man­ning och de som får ta smäl­len är vi. Det är vi som blir an­ställ­da på fär­re tim­mar än vi be­hö­ver, det är vi som får vän­ta vid te­le­fo­nen, det är vi som stres­sar för att hin­na med vårt jobb trots att vi är allt­för få som ska gö­ra det.

BLAND ARBETARE I bu­ti­ker job­bar två av tre del­tid. Att kom­ma upp i tim­mar, och in­klu­de­ras i den ”pri­vi­le­gi­e­ra­de” grup­pen av fast an­ställ­da på hel­tid, tar i många fall fle­ra, fle­ra år. Nu vi­sar en dom från Ar­bets­dom­sto­len (AD) att in­te ens den grup­pen kan va­ra trygg. AD ger grönt ljus till ar­bets­gi­va­re att stäl­la an­ställ­da in­för va­let att gå ner i tim­mar el­ler bli upp­sagd, un­der fö­re­vänd­ning att det är frå­ga om en om­pla­ce­ring. De reg­ler som skyd­dar mot att för­lo­ra sin an­ställ­ning vi­sar sig in­te skyd­da mot att för­lo­ra tim­mar­na på sitt an­ställ­nings­kon­trakt. Ing­en hän­syn tas till hur länge man va­rit an­ställd och tim­mar­na kan gå för­lo­ra­de från en dag till en an­nan, ut­an nå­gon om­ställ­nings­tid. Vad är då an­ställ­nings­skyd­det värt?

VI HAR TVÅ frå­gor, en till vå­ra ar­bets­gi­va­re och en till vå­ra po­li­tis­ka makt­ha­va­re.

Till vå­ra ar­bets­gi­va­re: Är det så­här ni vill be­hand­la oss? Det är vi som hål­ler era verk­sam­he­ter igång, ut­an oss stängs bu­ti­ker­na och lag­ren ner. Ser ni oss som en så pass obe­tyd­lig re­surs att vi in­te för­tjä­nar ett grund­läg­gan­de mått av trygg­het? Om ni in­te gör det, då finns ing­et som hind­rar att era ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­ner skri­ver på ett av­tal om att man in­te ska få be­hand­la si­na an­ställ­da på det sät­tet.

Till vå­ra po­li­tis­ka makt­ha­va­re: Kan ni stå för en lag­stift­ning som tillå­ter ar­bets­gi­va­re att be­hand­la si­na an­ställ­da på det­ta vis?

DET KAN KNAPPAST ha va­rit tan­ken när La­gen om an­ställ­nings­skydd togs fram, att tim­mar­na på an­ställ­nings­kon­trak­tet in­te skul­le skyd­das. En pa­ra­graf i LAS som ska skyd­da ar­bets­ta­gar­na – den som sä­ger att en ar­bets­gi­va­re mås­te un­der­sö­ka möj­lig­he­ten att er­bju­da an­nat ar­be­te in­nan man sä­ger upp nå­gon – har nu vänts emot oss. Om la­gen tillå­ter nå­got som in­te bor­de va­ra tillå­tet mås­te la­gen änd­ras.

Vi kom­mer gö­ra vad vi kan för att, steg för steg, åter­upp­rät­ta an­ställ­nings­skyd­det. Vi tar faj­ten på vå­ra ar­bets­plat­ser, vi tar den i av­tals­rö­rel­sen och vi tar den i po­li­ti­ken. Vi vet att vi är stark till­sam­mans.

Han­dels avd 3 i Halm­stad

Bild: FREDRIK SAND­BERG / TT

DEL­TID. Bland arbetare i bu­ti­ker job­bar två av tre del­tid. Att kom­ma upp i tim­mar, och in­klu­de­ras i den ”pri­vi­le­gi­e­ra­de” grup­pen av fast an­ställ­da på hel­tid, tar i många fall fle­ra, fle­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.