Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et öpp­nar bok­han­del

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Kom­mu­nis­tis­ka Par­ti­et, som ti­di­ga­re het­te KPML(R), ska öpp­na en bok­han­del i Var­berg. En­ligt par­ti­ets ord­fö­ran­de Bengt Jo­hans­son är för­hopp­ning­en att bok­han­deln ska kun­na öpp­na nå­gon gång un­der för­som­ma­ren. Bok­han­deln får sam­ma namn som par­ti­ets bu­ti­ker på and­ra håll i lan­det – Rö­da Stjär­nan. Par­ti­et kom­mer ock­så ha kafé i bok­han­deln, samt oli­ka ar­range­mang som ex­em­pel­vis fö­re­drag. Par­ti­et ska stäl­la upp i kom­mun­va­let 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.