S-kon­gres­sen vill skär­pa reg­ler om va­pen­ex­port

Hallands Nyheter - - Varberg - REBECKA KVINT 010-471 53 69 rebecka.kvint@hn.se

Skärp­ning­en av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas håll­ning kring va­pen­ex­port får ing­en di­rekt och ome­del­bar på­ver­kan på par­ti­ets håll­ning kring va­pen­ex­por­ten från ham­nen i Var­berg.

Se­dan i lör­dags hål­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­na par­ti­kon­gress. Kon­gres­sen på­går fram till på ons­dag. Un­der hel­gen fat­ta­de kon­gres­sen be­slut om en skärp­ning i de po­li­tis­ka rikt­lin­jer­na gäl­lan­de va­pen­ex­por­ten.

I par­ti­sty­rel­sens ur­sprung­li­ga för­slag står ingen­ting om den, men nu he­ter det att ”re­gel­ver­ket för krigs­ma­te­ri­el­ex­port ska mo­der­ni­se­ras, bland an­nat ge­nom att ett så kal­la de­mo­kra­tikri­te­ri­um in­förs”.

Här vän­tas fort­fa­ran­de ett för­slag från re­ge­ring­en om hur den nya lag­stift­ning­en ska se ut. Kri­ti­ker­na vill helt för­bju­da va­pen­ex­port till dik­ta­tu­rer.

KOMMUNÄGDA HAL­LANDS Ham­nar skep­par va­pen från ham­nen i Var­berg, en ex­port som So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Var­berg står bakom. Je­a­net­te Qvist (S) från Var­berg del­tar i kon­gres­sen och hon är glad över den nya skriv­ning­en i par­ti­ets rikt­lin­jer och hop­pas att det i för­läng­ning­en ska stop­pa ex­port till län­der som Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten och Sau­dia­ra­bi­en.

– HUR DET HÄR på­ver­kar Var­berg har jag svårt att sä­ga. Var­berg skep­par ut va­pen, det vet vi, men om det om­fat­tar de här län­der­na som kon­gres­sen syf­tar på vet jag in­te. Skul­le det va­ra så är det jät­te­bra att vi har den här skriv­ning­en.

På­ver­kar det här Var­bergs So­ci­al­de­mo­kra­ter att om­vär­de­ra sin håll­ning till va­pen­ex­por­ten från Var­berg?

– Nej, det gör det in­te. Jag kan in­te tän­ka mig att vi stäl­ler så­da­na krav, jag har svårt att tän­ka mig det. Det är någ­ra steg ovan­för oss.

Är det verk­li­gen det? Ham­nen ägs ju av kom­mu­nen.

– Det här gäl­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas håll­ning och vi sit­ter i re­ge­ring­en. Jag vet in­te ens om vi lo­kalt har man­dat att sä­ga nå­got om vil­ka län­der vi ska ex­por­te­ra kring, det hand­lar ju om ham­nens av­tal. Vi stöd­jer gi­vet­vis skriv­ning­en om att det ska fin­nas ett de­mo­kra­tikri­te­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.