De bygg­de ett nytt Afri­ka­hus

IN­RED­NING: FRÅN VAR­BERG TILL HJÄRNARP

Hallands Nyheter - - Varberg - MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

SVT:S Vem bor här be­sök­te ny­li­gen Sven Zet­terlunds och Lin­da Rasmus­sens nya Afri­ka­hus. För någ­ra år se­dan sål­de de hu­set i Var­berg och har nu byggt upp ett nytt af­ri­kanskt hem.

– Det var en väl­digt spe­ci­ell er­fa­ren­het, sä­ger Sven Zet­terlund om in­spel­ning­en av pro­gram­met.

UN­DER TRE DAGAR skul­le han um­gås med fy­ra and­ra per­so­ner och det en­da han viss­te om dem var namn och ti­tel. I pro­gram­met går del­ta­gar­na runt i varand­ras hem och ska gis­sa vem som bor i vil­ket hus.

– Det var svårt att in­te av­slö­ja sig. Jag fick in­te sä­ga ett en­da ord om Afri­ka, skrat­tar Sven.

UN­DER MÅNGA ÅR drev pa­ret Lin­da Rasmus­sen och Sven Zet­terlund Afri­ka­hu­set i Bläs­ham­mar norr om Var­berg. De­ras mål var att vi­sa upp en an­nan si­da av Afri­ka och det spek­ta­ku­lärt in­red­da hu­set stod öp­pet för be­sök och en hel del ar­range­mang med af­ri­kans­ka för­tec­ken. Bland an­nat ar­ran­ge­ra­de de en mu­sik­fes­ti­val och en väl­gö­ren­hetskon­sert med bland and­ra Mi­kael Rick­fors och Lou­i­se Hoffs­ten. Sven och Lin­da bjöd även in någ­ra mas­sa­jer till Var­berg.

År 2011 sål­de pa­ret hu­set och all in­red­ning.

– Vi vil­le ha nya ut­ma­ning­ar. Lin­da vil­le li­te när­ma­re Dan­mark och jag vil­le när­ma­re Hal­land­så­sen, sä­ger Sven.

PA­RET HIT­TA­DE ETT nytt hus i Hjärnarp i Skå­ne och de har precis släppt en bok om pro­jek­tet med att ska­pa det nya Afri­ka­hu­set.

– När vi ser bil­der­na nu i ef­ter­hand frå­gar vi oss om vi verk­li­gen viss­te vad vi gav oss in på. Men vi är li­te gal­na, sä­ger Sven om ar­be­tet med hu­set.

Sven Zet­terlund be­rät­tar att det kom­mer gäs­ter från Fal­ken­berg och Var­berg även till det nya Afri­ka­hu­set på Hal­land­så­sen.

– Vi sak­nar för­stås Var­berg emel­lanåt, sä­ger han.

Näs­ta pro­jekt för Sven, fo­to­graf och fil­ma­re till yr­ket, och Lin­da, som är de­sig­ner, är att stöt­ta ett pro­jekt för ge­par­der i Na­mi­bia. Snart åker de dit för att fil­ma och fo­to­gra­fe­ra.

– Vi har ju stöt­tat män­ni­skor så länge och tänk­te att nu vill vi även se till att utrot­nings­ho­ta­de djur får det bätt­re.

Bild: SVEN ZET­TERLUND

RESEGODS. Två gång­er per år åker Sven och Lin­da ner till Afri­ka med tu­ris­ter. De bru­kar ha med sig sex kof­fer­tar med sa­ker hem till­ba­ka till Sve­ri­ge.

Bild: KIMEMIA OLE TAEK

GIFTA. Lin­da och Sven för­lo­ra­de si­na re­spek­ti­ve i olyc­kor i Afri­ka in­nan de träf­fa­des och blev ett par. De vig­des ove­tan­de av mas­sa­jer un­der de­ras förs­ta ge­men­sam­ma re­sa till Kenya.

Bild: SVEN ZET­TERLUND

NYTT AFRI­KA­HUS. Till yr­ket är Sven Zet­terlund fo­to­graf, fil­ma­re och för­fat­ta­re. Lin­da Rasmus­sen är de­sig­ner och står för in­red­ning­en i hu­set.

Bild: SVEN ZET­TERLUND

VÄLGÖRARE. ”När vi bod­de i Var­berg star­ta­de vi en fond för ma­sa­jer­nas barn. Nu har ord­nat skol­gång för 2 000 barn”, sä­ger Sven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.