Last­bilskap­ning ska­par oro i bran­schen

Hallands Nyheter - - Nyheter - EME­LIE NORDH 010-471 51 15 en@hn.se

Last­bil­s­at­tac­ken i Stock­holm har ska­pat stort obe­hag i åke­ri­bran­schen. Det me­nar Lars Runesson, bransch­fö­re­trä­da­re på Sve­ri­ges Åke­ri­fö­re­tag Hal­land.

– De fö­ra­re som jag har pra­tat med är bå­de leds­na och choc­ka­de. Det är helt för­fär­ligt att man an­vän­der vårt ar­bets­red­skap som ett va­pen, sä­ger han.

Last­bi­len som an­vän­des vid at­ten­ta­tet i Stock­holm stals i sam­band med en va­ru­le­ve­rans till en re­stau­rang i när­he­ten av Drott­ning­ga­tan.

En­ligt Lars Runesson har al­la åke­ri­fö­re­tag ru­ti­ner och sä­ker­hets­fö­re­skrif­ter för last­ning och loss­ning och att det är vik­tigt att man kon­trol­le­rar att des­sa ef­ter­levs. För att stär­ka sä­ker­he­ten skul­le man ock­så kun­na tän­ka sig att for­do­nen ut­rus­tas med ny teknik, me­nar han.

– Det skul­le kun­na va­ra nå­gon form av tek­nisk lös­ning som hind­rar last­bi­len från att åka ifrån fö­ra­ren, sä­ger Lars Runesson och fort­sät­ter:

”Det är helt för­fär­ligt att man an­vän­der vårt ar­bets­red­skap som ett va­pen”

LARS RUNESSON Sve­ri­ges Åke­ri­fö­re­tag Hal­land

– MEN DET GÅR ald­rig att helt fri­skri­va sig från ris­ken. Kom­mer nå­gon mot dig med ett va­pen då är det ba­ra att hål­la upp händerna.

Carl-hen­ric Lange, till­för­ord­nad vd på Halm­stad De­li­ve­ry, är ock­så be­drö­vad.

– Den här hän­del­sen gör att man tar sig en rik­tig fun­de­ra­re och det har vi gjort här på mor­gon­ku­lan, sä­ger han och syf­tar på att led­ning­en un­der mån­dags­för­mid­da­gen sam­la­des för att dis­ku­te­ra fö­re­ta­gets ru­ti­ner.

EN­LIGT LANGE ÄR man nöjd med re­gel­ver­ket som re­dan finns, dä­re­mot har man be­slu­tat att bli bätt­re på att kon­trol­le­ra att det ef­ter­levs.

– Vi är nöj­da med de reg­ler vi har men jag kan in­te ga­ran­te­ra att al­la vå­ra chauf­fö­rer gör precis så här. Vi mås­te se till att ef­ter­lev­na­den blir så bra som vi vill ha den.

Halm­stads­fö­re­ta­gets re­gel­verk sä­ger att tom­gångs­kör­ning en­bart är tillå­tet i en minut. Dess­utom mås­te chauf­fö­rer­na ta ur nyc­keln och lå­sa bå­de bi­len och gods­ut­rym­met när de läm­nar for­do­net.

– Gör man det här så mi­ni­me­rar man na­tur­ligt­vis ock­så ris­ken för att en last­bil stjäls i ter­ror­syf­te. Men dä­re­mot rår vi in­te över om vi blir ho­ta­de och så­da­na sa­ker, sä­ger Carl-hen­ric Lange.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.