Ca­mil­las hand vanställd ef­ter en­kel ope­ra­tion

Hallands Nyheter - - Nyheter - Mar­tin Er­lands­son 010-471 53 40 ∙ mar­tin.er­lands­son@hn.se

Ständig värk och då­ligt grepp. Det blev resultatet av Ca­mil­la Be­nons han­do­pe­ra­tio­ner på sjuk­hu­set i Var­berg. – Jag kan in­te läng­re hjäl­pa bar­nen med drag­ked­jan el­ler bors­ta mi­na hun­dar.

Ca­mil­la Be­non lå­ter in­te bit­ter när hon ta­lar om vård­ska­dan som på­ver­kar hen­nes var­dag från att hon sti­ger ur säng­en i Kulla­vik i nor­ra Hal­land tills hon kry­per ner.

– Nej, vad tjä­nar det till? Jag vill tro att lä­kar­na gjor­de sitt bäs­ta, men ha­de otur. Se­dan finns det ju sa­ker som jag är be­svi­ken på, sä­ger den 46-åri­ga tre­barns­mam­man.

Hon syf­tar bland an­nat på att hon in­te läng­re kan få sjuk­pen­ning från För­säk­rings­kas­san och in­te får en krona i er­sätt­ning av sitt för­säk­rings­bo­lag Trygg-han­sa, vars räk­ning­ar hon har be­ta­lat i al­la år.

– Nej, de sä­ger att det mås­te va­ra an­ting­en ett olycks­fall el­ler en sjuk­dom. Så här sit­ter jag, ut­an att ha fått nå­gon för­kla­ring till vad som har hänt, suc­kar Ca­mil­la.

LI­TE PLÅSTER PÅ de eko­no­mis­ka så­ren är att hon har fått rätt till er­sätt­ning för pa­ti­ent­ska­da av Lands­ting­ens öm­se­si­di­ga för­säk­rings­bo­lag, Löf.

– Det var det ing­en på sjuk­hu­set som in­for­me­ra­de mig om. Jag fick tips av en kom­pis till en kom­pis och blev lät­tad att nå­gon änt­li­gen trod­de på mig.

Vad var det då som hän­de den där

”Jag kan le­va med att ha då­lig ko­or­di­na­tion, men in­te med att ha ständig värk.” CA­MIL­LA BE­NON,

vård­ska­dad

tors­da­gen den 24 mars för­ra året, när hon skul­le gö­ra en titt­hål­so­pe­ra­tion i Var­berg för att bli av med smär­tan i väns­ter­han­den?

– Jag märk­te ingen­ting för­rän ban­da­get togs bort och styg­nen av­lägs­na­des. Då var tum­men helt le­a­lös. Jag trod­de att det var för att den ha­de le­gat still i tre vec­kor, men när lä­ka­ren såg den ef­ter ett par dagar sa­de han att tum­se­nan var av.

NY OPE­RA­TION EF­TER en må­nad, som re­sul­te­ra­de i ett tio cen­ti­me­ter långt ärr från kno­gen till hand­le­den och ty­värr ett nytt bak­slag.

– Jag fick så ont att de fick by­ta gips ef­ter tre vec­kor och då kun­de jag in­te lyf­ta pek­fing­ret. Så det blev en tred­je ope­ra­tion, men det hjälp­te in­te. Jag har ing­en ko­or­di­na­tion och han­den ser van­skapt ut.

Som hö­ger­hänt har Ca­mil­la märkt hur myc­ket hon be­hö­ver väns­ter­han­den, för att hål­la emot.

– Jag kan till ex­em­pel in­te dis­ka en stek­pan­na, hänga tvätt, sku­ra golv el­ler ska­la po­ta­tis ut­an att han­den svull­nar upp. He­la min livs­si­tu­a­tion har för­änd­rats av det­ta.

Hem­ma finns ma­ken, tre dött­rar (11–21 år) och två hun­dar, som Ca­mil­la Be­non in­te kan skö­ta om på sam­ma sätt som för­ut. Hon ar­be­tar i sko­lan och vill ing­et hell­re än att få kom­ma till­ba­ka på hel­tid igen.

– Jag kan le­va med att ha då­lig ko­or­di­na­tion, men in­te med att ha ständig värk, som jag har nu. Tur att jag har värl­dens bäs­ta chef och kol­le­ger, som ald­rig krång­lar. Tror du det kan bli bätt­re?

– Jag öns­kar det. Jag har fått re­da på att det blir en fjär­de ope­ra­tion fö­re som­ma­ren och jag hop­pas verk­li­gen att lä­kar­na vet vad de ska gö­ra för att rät­ta till fing­rar­na, så att han­den kan bli bra igen.

Bild: JO­NA­TAN BYLARS

men ba­ra fått stör­re pro­blem. Ska­dad som hon kän­ner av dag­li­gen är er­känd som en pa­ti­ent­ska­da av Löf.

Bild: PRIVAT

HANDSKADA. Tum­se­nan på Ca­mil­la Be­nons väns­ter­hand skars av un­der en ope­ra­tion och när den skul­le åter­ska­pas för­säm­ra­des även hen­nes pek­fing­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.