Fak­ta: Ska­dor i vår­den

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Med vård­ska­da me­nas en me­di­cinskt kon­sta­te­rad ska­da som in­träf­fat i vår­den och som skul­le ha kun­nat und­vi­kas. En­ligt en stu­die av Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting, SKL, drab­bas 100000 pa­ti­en­ter om året av en vård­ska­da.

* Den van­li­gas­te ska­dan är vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner, följt av fall­ska­dor, tryck­sår, över­fylld blå­sa och lä­ke­me­dels­re­la­te­ra­de ska­dor.

* Re­gi­on Hal­land mä­ter re­gel­bun­det fö­re­koms­ten av oli­ka vårdska­dor. Ge­ne­rellt lig­ger Hal­land bätt­re till än ri­ket, men vad gäl­ler vårdre­la­te­ra­de in­fek­tio­ner och tryck­sår märk­tes en upp­gång un­der 2016. 70 pro­cent av skadorna sker på sjuk­hus, 11 pro­cent på vård­cen­tra­ler och 6 pro­cent i sam­band med tand­vård.

* Un­der 2016 öka­de ock­så an­ta­let in­ternt an­mäl­da av­vi­kel­ser, lik­som an­mäl­ning­ar en­ligt lex Ma­ria. Det­ta ses dock som po­si­tivt, ef­tersom en del i pa­ti­ent­sä­ker­hets­ar­be­tet är att upp­munt­ra an­mäl­ning­ar och de där­med föl­jan­de ut­red­ning­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.