Po­li­sens när­va­ro gav trygg­het

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Li­nus Karls­son och Jesper Hjel­te är po­li­ser i Fal­ken­berg. De­ras tan­kar finns hos kol­le­gor­na i Stock­holm. – Man kän­ner stolt­het över att va­ra po­lis, sä­ger Jesper Hjel­te.

Bå­de Li­nus Karls­son och Jesper Hjel­te var le­di­ga i fre­dags när ter­rorn slog till i Stock­holm. De fick re­da på vad som hänt via mass­me­dia och vän­ner och be­kan­ta som be­fann sig i Stock­holm.

– Det är fruk­tans­värt, men jag är in­te för­vå­nad. Vi in­om po­li­sen har ut­bil­dats för att kun­na han­te­ra si­tu­a­tio­ner med på­gåen­de död­ligt våld och ter­ror­hän­del­se, för­kla­rar Li­nus Karls­son som ar­be­tat som po­lis i fy­ra år.

– Frå­gan är in­te om det hän­der, ut­an när, sä­ger Li­nus Karls­son.

I FRE­DAGS KVÄLL och un­der hel­gen ha­de po­li­sen för­stärk­ning där det vis­tas myc­ket folk i Fal­ken­bergs kom­mun. Järn­vägs­sta­tio­nen var en så­dan plats på fre­dags­kväl­len. Ut­an­för Gekås var tre po­li­ser sta­tio­ne­ra­de bå­de un­der lör­da­gen och sön­da­gen. Kläd­da i gu­la väs­tar och med po­lis­bi­len i när­he­ten var de väl syn­li­ga för all­män­he­ten. Li­nus Karls­son var en av de po­li­ser som till­bring­a­de he­la sön­da­gen i Ul­la­red.

– Det var en ovan­lig upp­le­vel­se. Vi fick väl­digt myc­ket upp­skatt­ning från män­ni­skor. De gav oss blom­mor, kaf­fe och till och med mun­kar. Vi kän­de en stör­re för-

STOLTA. Po­li­ser­na Jesper Hjel­te och Li­nus Karls­son är stolta över kol­le­gor­na i

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.