Fak­ta:

Lång vän­tan på åtal

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Trots ett till sy­nes gott be­vislä­ge, och med en per­son som ome­del­bart var miss­tänkt, har det än­då dröjt två år ef­ter an­mäl­ning­ar­na in­nan åtal väcks och en dom­stol kan ta sig an må­let. * Som så of­ta finns det in­gre­di­en­ser i ut­red­ning­en som all­tid bru­kar in­ne­bä­ra viss för­dröj­ning. Till ex­em­pel har Na­tio­nellt Fo­ren­siskt Cent­rum grans­kat handsti­len på hy­res­kon­trak­ten för att se om de över­ens­stäm­mer med den miss­tänk­tas hand­stil, ett ut­red­nings­ar­be­te som dröj­de när­ma­re ett halv­år. * Brotts­lig­he­ten är in­te hel­ler av det all­var­li­ga slag att en miss­tänkt sit­ter häk­tad, och då pri­o­ri­te­ras in­te hel­ler ut­red­ning­en som sär­skilt bråds­kan­de. Ge­ne­rellt öka­de ock­så de an­mäl­da be­drä­ge­ri­brot­ten i Sve­ri­ge i fjol, i syn­ner­het kort- och kre­dit­köp i an­nans namn, vil­ket stäl­ler krav på re­sur­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.