Dom vän­tar för för­re ho­tel­lä­ga­ren

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Fäng­el­se i mel­lan tre och fy­ra år. Det yr­ka­de åkla­ga­ren på un­der den av­slu­tan­de rät­te­gångs­da­gen mot Ho­tell Hjär­ta­reds för­re äga­re.

Ef­ter fy­ra da­gars för­hand­ling­ar i Uppsa­la Tings­rätt är nu rät­te­gång­en mot Ho­tell Hjär­ta­reds för­re äga­re Andreas Pe­der­sen över. Pe­der­sen, som bygg­de ho­tel­let ut­an­för Ul­la­red 2011 och drev det fram tills för­sälj­ning­en hös­ten 2014, står åta­lad för tre punk­ter av eko­no­misk brotts­lig­het. Ef­ter att ha be­gärt sitt fö­re­tag So­va Gott Fas­tig­het AB i kon­kurs miss­tänk­te kon­kurs­för­val­ta­ren snart att bo­la­get ha­de tömts på till­gång­ar. Pe­der­sen ska en­ligt åta­let ha skic­kat när­ma­re fem mil­jo­ner kro­nor till kon­ton i Lux­em­burg.

Jens Karl­ström, kam­mar­å­kla­ga­re vid Ekobrotts­myn­dig­he­ten, har un­der rät­te­gång­en för­sökt att be­vi­sa att den för­re ho­tel­lä­ga­ren kon­trol­le­ra­de även de ut­länds­ka kon­to­na och att trans­ak­tio­ner­nas he­la syf­te var att plund­ra bo­la­get in­för kon­kur­sen.

– Un­der min slut­plä­de­ring så me­na­de jag att straff­vär­det för de här hand­ling­ar­na lig­ger på tre till fy­ra års fäng­el­se, sä­ger åkla­ga­ren som även yr­kar på 4,7 mil­jo­ner kro­nor i ska­de­stånd till kon­kurs­bo­et samt att Andreas Pe­der­sen be­läggs med nä­rings­för­bud.

ANDREAS PEDERSENS för­sva­ra­re, ad­vo­kat Fredrik Zet­ter­gren, är få­or­dig i vän­tan på do­men.

– Andreas för­ne­kar i allt vä­sent­ligt brott men har i öv­rigt inga kom­men­ta­rer. Han är in­te in­tres­se­rad av att gå ut i me­dia och pra­ta om det­ta, sä­ger Fredrik Zet­ter­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.