Nu har riv­ning­en av Mur­tan­hu­set star­tat

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENSSON to­bi­as.svensson@hn.se

Om tre–fy­ra vec­kor kom­mer Mur­tan­hu­set att va­ra bor­ta. Riv­nings­ar­be­tet, som ska ge plats åt kom­man­de Kun­skap­s­och kul­tur­cent­rum drog igång un­der mån­da­gen.

Un­der måndagsmorgonen star­ta­de riv­ning­en av Mur­tan­hu­set. Men en­ligt An­dy Fem­ling, bygg­pro­jekt­le­da­re på Fal­ken­bergs kom­mun, kom­mer det att drö­ja ett tag in­nan det märks ut­i­från.

– Ar­be­tet har på­bör­jats li­te smått. Om­rå­det ska in­häg­nas och det ska må­las lin­jer för hän­vis­ning av gå­en­de och så där, sä­ger han.

Se­dan ska hu­set töm­mas på in­ven­ta­ri­er, in­vän­di­ga lätt­väg­gar ska ri­vas, as­best sa­ne­ras och föns­ter och dör­rar som ska åter­an­vän­das ploc­kas ut. Först i mit­ten av näs­ta vec­ka be­dö­mer han att riv­ning­en kom­mer att sy­nas från ut­si­dan.

Trot­to­a­ren fram­för hu­set kom­mer att stäng­as av och ett nytt, tem­po­rärt, över­gångs­stäl­le ska ri­tas ut mel­lan re­fu­gen och buss­håll­plat­sen vid Falk­hal­len.

– Gång­vä­gen kom­mer att va­ra av­spär­rad än­da ut till väg­kan­ten un­der en–två vec­kor, sä­ger An­dy Fem­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.