Far­li­ga får stan­na – de kan in­te ut­vi­sas

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

An­ta­let flyk­ting­ar och mi­gran­ter som klas­sas som sä­ker­hets­hot av Sä­po nä­ra för­dubb­la­des i fjol. Men ef­tersom det in­te går att ut­vi­sa till en lång rad län­der blir många än­då kvar i Sve­ri­ge.

Rakhmat Aki­lov som miss­tänks för terror­då­det på Drott­ning­ga­tan flag­ga­des ald­rig som ett sä­ker­hets­hot av Sä­po. Men an­ta­let per­so­ner som be­döms ut­gö­ra en fa­ra har ökat kraf­tigt de se­nas­te åren.

I fjol an­mäl­de Mi­gra­tions­ver­ket 739 po­ten­ti­el­la sä­ker­hets­ä­ren­den till Sä­po. Det är re­kord och kan jäm­fö­ras med 461 un­der 2015 och 109 un­der 2014. I de all­ra fles­ta fall hand­lar det om asyl­sö­kan­de, men det kan ock­så va­ra and­ra som sö­ker up­pe­hålls­till­stånd i Sve­ri­ge.

Pa­ral­lellt ökar även an­ta­let fall i vil­ka Sä­po mot­sät­ter sig up­pe­hålls­till­stånd. 2016 skic­ka­de Sä­po en så kal­lad er­in­ran i 50 fall. Det kan jäm­fö­ras med 29 året fö­re.

I de all­ra fles­ta fall ger Mi­gra­tions­ver­ket in­te up­pe­hålls­till­stånd till des­sa in­di­vi­der. Men många blir än­då kvar. Of­tast be­ror det på om­stän­dig­he­ter­na i hem­län­der­na, till ex­em­pel att per­so­nen ris­ ke­rar död­straff el­ler tor­tyr. Det finns ock­så län­der som in­te tar emot ut­vis­ning­ar som sker med tvång.

Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra re­a­ge­rar på att många blir kvar.

– Om det är svårt att verk­stäl­la av­vis­ning­en ska man än­då in­te va­ra på fri fot, om man in­te får va­ra i Sve­ri­ge. Då kan det hand­la om att sät­tas i för­var, sä­ger An­na Kin­berg Bat­ra.

Mo­de­ra­ter­na be­gär nu att Säpo­che­fen An­ders Thorn­berg och rikspo­lis­che­fen Dan Eli­as­son kal­las till riks­da­gens ju­sti­ti­eut­skott. Or­sa­ken är att Aki­lov ha­de fått av­slag på sin asy­lan­sö­kan och skul­le ha ut­vi­sats.

Hur många sä­ker­hets­hot som just nu be­fin­ner sig på svensk mark vill Sä­po in­te be­rät­ta. Och nå­gon stra­te­gi för hur de ska han­te­ras finns egent­li­gen in­te, en­ligt ter­ror­fors­ka­ren Mag­nus Ranstorp:

– De som ut­gör en fa­ra hål­ler Sä­ker­hetspo­li­sen koll på. Men de lå­ser ju in­te in dem.

Åt­gär­der för att hål­la per­so­ner­na un­der upp­sikt kan va­ra att han el­ler hon mås­te an­mä­la sig med jäm­na mel­lan­rum på po­lis­sta­tio­nen. Om det finns brotts­miss­tan­kar kan hem­li­ga tvångs­me­del an­vän­das, som te­le­fonav­lyss­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.