TERROR­DÅ­DET I STOCK­HOLM ”Det känns in­te på sam­ma sätt”

Var­da­gen är till­ba­ka i Stock­holm – men myc­ket har för­änd­rats ef­ter at­tac­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Blom­mor, häls­ning­ar och hyll­ning­ar fort­sat­te att präg­la plat­sen för fre­da­gens ter­rorat­ten­tat, när var­da­gen åter­vän­de.

– Man vill gå här med rak rygg och vi­sa att vi in­te vi­ker oss. Men sam­ti­digt, det får ju kon­se­kven­ser. Det känns ju in­te på sam­ma sätt, sä­ger Ma­lin Jo­han­nes­son.

Det är förs­ta da­gen till­ba­ka på job­bet för många stock­hol­ma­re ef­ter ter­ror­at­tac­ken. En strid ström av män­ni­skor rör sig vid at­ten­tats­plat­sen. Många stan­nar till vid blom­mor­na fram­för Åh­léns. Någ­ra tar fram si­na te­le­fo­ner för att ta en bild. Fa­di Mda­lal, från Sy­ri­en, är en av dem.

– Jag är så led­sen för Sve­ri­ge. Det är det bäs­ta lan­det, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag vill ba­ra grå­ta, många dog här. För ingen­ting.

Po­lis­bi­lar som står vid at­ten­tats­plat­sen är helt be­lam­ra­de med blom­mor. Ma­lin Jo­han­nes­son läm­nar över en bu­kett till en po­lis och kra­mar om ho­nom.

– Ett så­dant fan­tas­tiskt jobb de har gjort. Man kän­ner sig trygg och jag vill att de ska veta att de har vårt stöd, sä­ger hon.

Hon är på plat­sen till­sam­mans med Jen­ni Ahl­ström. De bru­kar all­tid va­ra på Drott­ning­ga­tan på fre­dags­ef­ter­mid­da­gar­na. Men in­te just den här fre­da­gen.

–När jag vek in här på Drott­ning­ga­tan i mor­se så var det ba­ra en stor klump i brös­tet, sä­ger Jen­ni Ahl­ström.

Ma­lin Jo­han­nes­son sä­ger att hon på nå­got sätt vill att det ska bli som van­ligt, för att in­te det on­da ska vin­na.

– Och man kän­ner att man har nå­gon sorts skyl­dig­het att åter­gå till det nor­ma­la. Man vill gå här med rak rygg och vi­sa att vi in­te vi­ker oss. Men sam­ti­digt, det får ju kon­se­kven­ser. Det känns ju in­te på sam­ma sätt, sä­ger hon.

Mor­gan Tär­ning ar­be­tar på po­li­sens re­gi­on Väst. Han och 40 kol­le­gor har för­stärkt Stock­holmspo­li­sen. De pat­rul­le­rar i ci­ty, det som bru­kar kal­las ”trygg­hets­ska­pan­de”. Han be­rät­tar att många kra­mat om ho­nom. I bäl­tet sit­ter en röd ros. I han­den en kopp te, som en för­bi­pas­se­ran­de gett ho­nom.

– Det är väl­digt spe­ci­ellt. Det är en an­norlun­da stäm­ning på ga­tan. Det är av­sla­get och tyst för att va­ra en cent­rum­kär­na.

Det är trångt i mor­gon­rus­ning­en i kors­ning­en Drott­ning­ga­tan och Mäs­ter Samu­els­ga­tan, där last­bi­len kräng­de till och kör­de in i va­ru­hu­set. Många stan­nar upp in­nan de skyn­dar vi­da­re.

Ma­ria Schweb­ke skri­ver ”Ni blir ald­rig glöm­da. Vi­la i frid” på en post­it­lapp och fäs­ter på väg­gen vid Åh­léns. Det är förs­ta ar­bets­da­gen ef­ter då­det. Hon ar­be­tar i bygg­na­den mitt emot Åh­léns, med att re­no­ve­ra kon­torslo­ka­ler. Men just i fre­dags var hon hem­ma.

– Många som job­ba­de såg ge­nom fönst­ren vad som hän­de. Det är ing­et man glöm­mer i förs­ta ta­get, sä­ger hon.

Blom­mor, nal­lar och små häls­ning­ar trängs på spon­ta­na min­nes­plat­ser. En elektro­nisk skylt ovan­för en lek­saks­af­fär har bytt den van­li­ga re­kla­men mot ”Stock­holm”, där o­et er­satts av ett hjär­ta.

– Jag hop­pas att det kom­mer att hål­la i sig ett bra tag. Även om det av­tar med ti­den så tror jag än­då att folk un­der lång tid kom­mer till­ba­ka hit. Dels för att hed­ra, dels för att be­ar­be­ta sin egen chock, som det blir för al­la ef­ter en så­dan här sak, sä­ger Ma­ria Schweb­ke.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: NOELLA JO­HANS­SON/TT

Män­ni­skor sam­la­des vid va­ru­hu­set Åhlens på Drott­ning­ga­tan i Stock­holm i sam­band med den tys­ta mi­nu­ten för att hed­ra off­ren i fre­da­gens ter­rorat­ten­tat.

Stan­nar upp. Ma­ria Andrea Ni­klas­son sät­ter sig på huk med so­nen Ni­ko fram­för blom­mor­na vid den ply­wood­ski­va som täc­ker hå­let i väg­gen där last­bi­len kör­de in. Många

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.