Rakhmat Aki­lov be­gärs häk­tad – det­ta vet vi om ho­nom

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den miss­tänk­te ter­ro­ris­ten från Drott­ning­ga­tan är be­gärd häk­tad. Rakhmat Aki­lov ställs in­för häkt­nings­do­ma­ren i dag.

Po­li­sen är sä­ker på sin sak: Det är han som kör­de last­bi­len. Men för­un­der­sök­ning­en kan ta ett år att slut­fö­ra.

En häkt­nings­fram­stäl­lan från vice chefs­å­kla­ga­re Hans Ihr­man in­kom till Stock­holms tings­rätt i går. Aki­lov miss­tänks för ter­ro­rist­brott. Han greps kloc­kan 19.55 i fre­dags – fem tim­mar ef­ter då­det i cen­ tra­la Stock­holm – och an­hölls kloc­kan 01.15 på nat­ten.

Häkt­nings­för­hand­ling­en äger rum kloc­kan 10 i dag.

– När det gäl­ler ut­red­nings­lä­get kän­ner jag mig väl­digt trygg över att vi har rätt gär­nings­man som kör­de last­bi­len, sa­de rikspo­lis­chef Dan Eli­as­son på en press­träff.

För­u­tom den 39­åri­ge Aki­lov är yt­ter­li­ga­re en man anhållen, som skä­li­gen miss­tänkt för ter­ro­rist­brott ge­nom mord. Po­li­sen har sett kopp­ling­ar mel­lan de två, men av­slö­jar inga de­tal­jer.

– Vi job­bar fort­fa­ran­de brett för att se om det finns fler in­blan­dan­de än de två an­håll­na. Klas­siskt po­lis­ar­be­te, sä­ger Eli­as­son.

Aki­lov är från Uz­be­kis­tan, men det är osä­kert när han kom till Sve­ri­ge. Klart är att han an­sök­te om up­pe­hållstill­ stånd i lan­det 2014. Det blev nej från Mi­gra­tions­ver­ket. Man­nen över­kla­ga­de be­slu­tet till dom­stol. Där blev det ock­så nej, i sep­tem­ber för­ra året. I do­men har man­nen ett an­nat namn, Rah­matjon Kur­bo­nov, och ett an­nat fö­del­seår.

Han vill stan­na i Sve­ri­ge ef­tersom han upp­ger att det är far­ligt för ho­nom i Uz­be­kis­tan. Bland an­nat häv­dar han ha bli­vit gri­pen ef­ter en de­mon­stra­tion i hem­lan­det, bli­vit fängs­lad och tor­te­rad och an­kla­gad för att ha va­rit ter­ro­rist.

Men dom­sto­len tyc­ker in­te att be­rät­tel­sen är tro­vär­dig. Den har änd­rats fle­ra gång­er, häv­dar dom­sto­len, och man­ nen har ock­så upp­gett oli­ka namn­ och fö­del­se­upp­gif­ter.

”Hans be­rät­tel­se upp­fat­tas in­te i nå­gon del som själv­upp­levd var­för han där­med in­te hel­ler be­döms ha gjorts sitt be­hov av skydd san­no­likt”, skri­ver dom­sto­len.

I de­cem­ber blev chan­sen till up­pe­hålls­till­stånd slut­ligt för­bru­kad när Mi­gra­tions­ö­ver­dom­sto­len med­de­la­de att hans ären­de in­te skul­le prö­vas, skri­ver Da­gens Nyheter.

Aki­lov fick fy­ra vec­kor på sig att läm­na lan­det, vil­ket han in­te gjor­de, och ären­det läm­na­des över till po­li­sen i feb­ru­a­ri 2017. Det följ­de då in­te med någ­ra sär­skil­da upp­ gif­ter från Mi­gra­tions­ver­ket el­ler Sä­ker­hetspo­li­sen.

Han ef­ter­lys­tes den 27 feb­ru­a­ri, men be­fann sig in­te på adres­sen där han var skri­ven och kun­de in­te om­hän­der­tas.

En­ligt Säpo­che­fen An­ders Thorn­berg fö­re­kom­mer han in­te i någ­ra ak­tu­el­la ären­den hos Sä­po. Dä­re­mot finns un­der­rät­tel­ser från i fjol. Upp­gif­ter som in­te gick att be­läg­ga, en­ligt Säpo­che­fen.

Rikspo­lis­che­fen Dan Eli­as­son sä­ger att den miss­tänk­te har vi­sat in­tres­se för ex­tre­mis­tis­ka mil­jö­er, där­ibland ter­ror­rö­rel­sen Isla­mis­ka sta­ten. Men ing­et tyd­de på att han skul­le ut­fö­ra ett terror­dåd, en­ligt Eli­as­son. (TT)

FOTO: PO­LI­SEN

Rakhmat Aki­lov fång­ad av en över­vak­nings­ka­me­ra i fre­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.