Ste­fan Löfven: He­la Sve­ri­ge är med er

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Stock­holms stad iakt­tog den na­tio­nel­la tys­ta mi­nu­ten med en ce­re­mo­ni i Stads­huspar­ken för sär­skilt in­bjud­na gäs­ter och re­pre­sen­tan­ter för det of­fi­ci­el­la Sve­ri­ge.

Kung Carl Gustaf och drott­ning Sil­via, kron­prin­ses­san Victo­ria och prins Da­ni­el samt prins Carl Philip och prin­ses­san So­fia del­tog lik­som re­pre­sen­tan­ter för di­plo­mat­kå­ren, riks­da­gen, kom­mun­full­mäk­ti­ge och lands­tings­full­mäk­ti­ge.

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) höll tal ef­ter den tys­ta mi­nu­ten.

Han hyl­la­de po­li­sen, rädd­nings­tjäns­ten och sjuk­vårds­ per­so­nal och al­la mo­di­ga fri­vil­li­ga som hjälpt till med in­sat­ser un­der och ef­ter då­det.

Han vän­de sig ock­så till off­rens an­hö­ri­ga i sitt tal:

– Jag har tänkt så myc­ket på er som i fre­dags för­lo­ra­de nå­gon ni äls­kar mer än allt an­nat, sa­de stats­mi­nis­tern.

– Jag vill ba­ra sä­ga: Ni är in­te en­sam­ma. He­la Sve­ri­ge är med er, sa­de han och fort­sat­te:

– Vår sam­man­håll­ning kom­mer all­tid att va­ra star­ka­re än de kraf­ter som vill sli­ta oss isär.

Ste­fan Lö­ven rik­ta­de även ett sär­skilt tal till de of­fer som kom från Bel­gi­en re­spek­ti­ve Stor­bri­tan­ni­en.

Ef­ter ta­let spe­la­de Ar­méns mu­sik­kår ”Allt un­der him­lens fäs­te”. (TT)

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) häl­sar på blå­ljus­per­so­nal i sam­band med min­nes­stun­den.

FOTO: AN­DERS WIKLUND/TT

Kung Carl Gustaf, drott­ning Sil­via, kron­prin­ses­san Victo­ria, prins Da­ni­el, prins Carl Philip, prin­ses­san So­fia, tal­man Ur­ban Ah­lin och hans fru Jen­ni Ah­lin, stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven och hans hust­ru Ul­la Löfven vid Stads­hu­set vid min­nes­stun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.