Sy­ri­en skug­gar Til­ler­sons be­sök

USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter mö­ter kol­le­gan Lav­rov i Moskva

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Är Ryss­land i mas­ko­pi med Da­mas­kus el­ler ”in­kom­pe­tent”? Frå­gan ställ­des av USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son ef­ter för­ra vec­kans kem­va­pen­at­tack i Sy­ri­en – och an­ty­der att hår­da ord kom­mer att fäl­las vid da­gens mö­ten i Moskva.

– An­ting­en är Ryss­land i mas­ko­pi (med Sy­ri­en) el­ler så har Ryss­land helt en­kelt va­rit in­kom­pe­tent, sa­de ut­ri­kesmi­nis­tern i Flo­ri­da i tors­dags, kort ef­ter att pre­si­dent Do­nald Trump med­de­lat att han gett or­der om en ro­bot­at­tack mot en sy­risk flyg­bas.

Til­ler­son syf­ta­de på Moskvas oför­måga att för­hind­ra den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken någ­ra dagar ti­di­ga­re, skri­ver tv­ka­na­len ABC. En­ligt ny­hets­by­rån AFP har ame­ri­ka­nen även för­ar­gat högt upp­sat­ta rys­sar ge­nom att på­min­na om att Ryss­land 2013, ef­ter en lik­nan­de at­tack, del­tog i en in­ter­na­tio­nell in­sats som syf­ta­de till att för­stö­ra Sy­ri­ens kem­va­pen.

Bak­grun­den är stor­po­li­tiskt och väc­ker frå­gor om så­väl prox­y­krig som det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­dets oför­måga att sät­ta stopp för krig.

Allt se­dan in­bör­des­kri­get i Sy­ri­en bröt ut för sex år se­dan har Ryss­land, of­ta i säll­skap av Ki­na, stått på As­sa­dre­gi­mens si­da. Ef­tersom de bå­da län­der­na har ve­to­rätt i FN:S sä­ker­hets­råd har fle­ra re­so­lu­tio­ner om Sy­ri­en stop­pats. Si­tu­a­tio­nen har för­vär­rats av ter­ror­rö­rel­sen Isla­mis­ka sta­tens (IS) fram­växt i re­gi­o­nen.

Ett av pre­si­dent Do­nald Trumps kam­panj­löf­ten var att för­in­ta IS. Men han gick ock­så till val på att sät­ta USA först och hål­la sig bor­ta från Sy­ri­en, en in­ställ­ning som up­pen­bar­li­gen för­änd­ra­des av de för­fär­li­ga bil­der­na från den miss­tänk­ta kem­va­pen­at­tac­ken. De re­sul­te­ra­de i USA:S förs­ta mi­li­tä­ra an­grepp mot As­sa­dre­gi­men, ett drag som väl­kom­nats av fle­ra län­der i väst men för­dömts som folk­rättsvid­rigt av Ryss­land och Iran. As­sa­dre­gi­men har för­ne­kat at­tac­ken och skyllt den på op­po­si­tio­nel­la re­bel­ler.

Bå­de Ryss­land och med­lem­mar­na i G7 (Ita­li­en, Tyskland, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en, Ka­na­da och Ja­pan) – som Til­ler­son träf­fa­de i Ita­li­en i går – fun­de­rar san­no­likt över vad som är USA:S näs­ta drag och vil­ka som kan stäl­la sig bakom det.

Til­ler­son har sagt att det vik­ti­gas­te är att be­käm­pa IS me­dan Fn­am­bas­sa­dör Nik­ki Ha­ley häv­dar att ett re­gim­skif­te i Sy­ri­en är högs­ta pri­o­ri­tet, en­ligt ny­hetska­na­len CNN.

Men har USA till ex­em­pel en fort­satt plan för hur Sy­ri­ens många ci­vi­la of­fer ska han­te­ras – i en värld där Trump för­sökt för­bju­da flyk­ting­ar från att re­sa in i USA? Och hur på­ver­kas re­la­tio­nen mel­lan USA och Ryss­land?

I den bäs­ta av värl­dar kan Lav­rov och Til­ler­son – som lik­som Trump bru­kar be­skri­vas som ryss­vän­lig och som är per­son­lig vän med pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin – hit­ta en ge­men­sam väg fram­åt när det gäl­ler Sy­ri­en­kon­flik­ten. Men att dö­ma av att Lav­rovs mull­ran­de da­gen fö­re mö­tet, då han åter­upp­re­pa­de Pu­tins ut­ta­lan­de om att USA:S ro­bot­at­tack var ”en ag­gres­sion”, ska man in­te ha allt­för höga för­hopp­ning­ar.

Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

FOTO: JOSH LEDERMAN/AP

Be­sök. USA:S ut­ri­ke­mi­nis­ter Rex Til­ler­son an­län­de i sön­dags till Pi­sa i Ita­li­en in­för går­da­gens G7-mö­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.