S-kon­gress vill sät­ta stopp för vinst­jakt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kon­gress slår fast att det ”be­hövs ett re­gel­verk som sät­ter stopp för vinst­jakt i sko­la, vård och om­sorg.”

LO ta­lar om se­ger och ett be­slut som gör skill­nad i prak­ti­ken.

– Den be­ty­der att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och LO ska se till att dri­va ige­nom vinst­be­gräns­ning i samt­li­ga väl­färds­sek­to­rer, sä­ger LO:S ord­fö­ran­de Kar­lPet­ter Thor­walds­son ef­ter kon­gres­sens be­slut om att ploc­ka in en ”por­tal­me­ning” i de po­li­tis­ka rikt­lin­jer­na.

Han häv­dar att det är en skriv­ning som för­plik­ti­gar och gör prak­tisk skill­nad. In­för kon­gres­sen ha­de par­ti­sty­rel­sen näs­tan ba­ra ta­lat om att be­grän­sa vins­ter­na i sko­lan.

– Det var fle­ra som tol­ka­de det som att vi ba­ra vil­le ha vinst­be­gräns­ning i sko­lan. Så är det in­te, vi vill ha det på al­la om­rå­den, sä­ger Thor­walds­son.

En­ligt fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son, som an­sva­ra­de för av­snit­tet om den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken, är det nå­got som par­ti­sty­rel­sen tyckt he­la ti­den.

– Det upp­fat­ta­des som otyd­li­ga­re än vad par­ti­sty­rel­sen ha­de av­sett, sä­ger An­ders­son om den ur­sprung­li­ga skriv­ning­en som rik­ta­de in sig på sko­lan.

I av­snit­tet som hand­lar om den eko­no­mis­ka po­li­ti­ken, på S­språk un­der ru­bri­ken ”En väl­färd som går att li­ta på”, sä­ger kon­gres­sen att sto­ra in­ve­ste­ring­ar och sats­ning­ar ska gö­ras i väl­fär­den. Sto­ra, kom­man­de över­skott gör det möj­ligt.

Vård­fö­re­ta­gar­na hop­pas att be­slu­tet mest är re­to­rik.

”Kon­gress­be­slu­tet gör att osä­ker­he­ten för fö­re­ta­gen i vård och om­sorg be­står. Pri­va­ta ut­fö­ra­re vill bi­dra till att ut­veck­la väl­fär­den, men S­kon­gres­sen sig­na­le­rar miss­tro med ta­let om vinstre­gle­ring. Det är be­klag­ligt”, sä­ger or­ga­ni­sa­tio­nens nä­rings­po­li­tis­ke chef Hå­kan Te­ne­li­us i ett ut­ta­lan­de. (TT)

FOTO: ADAM IHSE/TT

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) ta­lar på S-kon­gres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.