Mas­si­va pro­tes­ter i Bud­a­pest

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■UNGERN. Ti­o­tu­sen­tals ung­ra­re gav sig ut på ga­tor­na i hu­vud­sta­den Bud­a­pest för att de­mon­stre­ra mot ett lag­för­slag som ho­tar det pre­stige­fyll­da Cen­tra­leu­ro­pe­is­ka uni­ver­si­te­tet (CEU) i sta­den.

När­ma­re 80 000 män­ni­skor del­tog i pro­tes­ter­na i sön­dags kväll, en­ligt ar­ran­gö­rer­na. Det är där­med den störs­ta pro­tes­ten mot re­ge­ring­en på tre år och den se­nas­te i en rad de­mon­stra­tio­ner mot den nya la­gen.

För lan­dets hö­ger­re­ge­ring har CEU va­rit en pro­vo­ce­ran­de li­be­ral bas­ti­on. (TT)

FOTO: ZOLTAN BALOGH/AP

Ung­ers­ka de­mon­stran­ter lys­te upp kväl­len med si­na mo­bil­te­le­fo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.