Is­ra­el kri­ti­se­rar Le Pen-ut­ta­lan­de

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FRANK­RI­KE. Frank­ri­ke kan in­te ses som an­sva­rigt för den så kal­la­de Vélo­dro­me d’hi­ver­rä­den mot ju­dar i Pa­ris 1942, an­ser Na­tio­nel­la fron­tens par­ti­le­da­re och pre­si­dent­kan­di­da­ten Ma­ri­ne Le Pen. Ut­ta­lan­det får skarp kri­tik från Is­ra­el. ”Ut­ta­lan­det stäm­mer in­te över­ens med den hi­sto­ris­ka san­ning­en”, skri­ver de­par­te­men­tet i ett ut­ta­lan­de.

Tu­sen­tals ju­dar sam­la­des i slu­tet av ju­li 1942 ihop av den frans­ka po­li­sen i en sport­hall Pa­ris, för att där­ef­ter skic­kas till na­zis­ter­nas kon­cent­ra­tions­lä­ger. (TT­AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.