Neil Gor­such svors in i HD

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■USA. Den mäk­ti­ga Högs­ta dom­sto­len i USA är full­ta­lig, då Neil Gor­such svu­rits in som dess ni­on­de do­ma­re. Plat­sen har stått tom se­dan den kon­ser­va­ti­ve Hd­do­ma­ren An­to­nin Sca­lia av­led i feb­ru­a­ri i fjol.

Gor­such val­des in av se­na­ten för­ra vec­kan och med ho­nom får dom­sto­len en tyd­ligt kon­ser­va­tiv prä­gel. Det kan få stor be­ty­del­se när käns­li­ga frå­gor som rör ex­em­pel­vis ab­or­t­rätt, pre­ven­tiv­me­del och mi­no­ri­te­ters rät­tig­he­ter av­görs. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.