Mönst­ring­en väc­ker frå­gor

Ef­ter sju år ut­an värn­plikt är myc­ket oklart: ”Ing­en aning om hur det här fun­kar”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

I vec­kan dim­per de förs­ta nya mönst­rings­bre­ven ner på dörr­mat­tan hos tu­sen­tals svens­ka ung­do­mar.

Men få av dem ver­kar veta hur mönst­ring­en fun­ge­rar – ef­ter sju år ut­an värn­plikt.

Se­dan re­ge­ring­en åter­ak­ti­ve­ra­de värn­plik­ten i mars gäl­ler i år ob­li­ga­to­risk mönst­ring för om­kring 90 000 svens­kar som är föd­da 1999. Un­der vec­kan kom­mer de förs­ta 20000 bre­ven hem till ung­do­mar i Stock­holms­om­rå­det.

I bre­ven upp­ma­nas man att sva­ra på ett webb­for­mu­lär, och ge upp­gif­ter om sin hälsa, fy­sik, skol­gång och in­ställ­ning till värn­plik­ten. Den som in­te fyl­ler i for­mu­lä­ret ef­ter 14 dagar kan drab­bas av bö­ter.

–Jag ha­de fak­tiskt ing­en aning om hur det här fun­kar. Det är ing­en som pra­tar om det och det har va­rit brist på in­for­ma­tion. Jag tror att en hel del in­te kom­mer lyc­kas fyl­la i for­mu­lä­ret. Dels för att man mis­sar det, men kanske ock­så av prin­cipskäl, sä­ger Har­vey Svensson, 17 år, som går på gym­na­sie­sko­lan Söd­ra La­tin i Stock­holm.

Mönst­ring­en kom­mer att ske med start i ok­to­ber i Kristi­an­stad och Stock­holm. Av de 90 000 som ska sva­ra på webb­for­mu­lä­ret kal­las ba­ra 5 000 fy­siskt.

Webb­for­mu­lä­ret är tänkt att fun­ge­ra som en förs­ta gall­ring, med frå­gor som bland an­nat hand­lar om sängvät­ning, al­ko­hol­va­nor, sjuk­do­mar, mobb­ning och in­ställ­ning till auk­to­ri­te­ter.

– Jag har fak­tiskt kol­lat upp li­te vad som gäl­ler. Har man ast­ma i en viss grad slip­per man, och det har jag, så jag har in­te oro­at mig så myc­ket, sä­ger Kaj­sa Lund­borg, 18, som in­te vill gö­ra lum­pen.

För­u­tom de som mönst­rar via det så kal­la­de be­red­skaps­un­der­la­get kom­mer 8000 ung­do­mar ock­så mönst­ra från den fri­vil­li­ga rekry­te­ring­en.

En som tänkt sö­ka är Inez Kjo, 18, i Helsing­borg.

– Jag vill ut­ma­na mig själv och jag tän­ker att jag kan ut­veck­la mitt le­dar­skap. Jag tyc­ker det är jät­te­bra att det bli­vit ob­li­ga­to­riskt. Fler kan­ ske kan få kom­ma med som in­te viss­te sen ti­di­ga­re att det är kul, sä­ger hon.

Bengt Fors­sén, av­del­nings­chef på Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten, för­står kri­ti­ken om bris­tan­de in­for­ma­tion. Ti­den har va­rit knapp sen re­ge­ring­ens be­slut, men i hel­gen drog myn­dig­he­ten i gång en kam­panj på so­ci­a­la me­di­er för att in­for­me­ra.

– In­for­ma­tio­nen i bre­ven vi skic­kar ut är till­räck­ligt tyd­lig för att man ska för­stå att det här är all­var­ligt, och vi­tet är ju en del av det. Om man in­te för­står det själv finns för­hopp­nings­vis en klok mam­ma el­ler pap­pa som för­står att det här mås­te fyl­las i, sä­ger han.

Kan det bli så att man tving­as mönst­ra även om man in­te vill?

–Nej. Man be­hö­ver in­te för­sö­ka fus­ka bort sig. Fyl­ler man i att man in­te är in­tres­se­rad så är ris­ken väl­digt li­ten att man kal­las till mönst­ring­en. Vi kan ju kal­la in vem som helst i den här års­kul­len, men jag tyc­ker att det är gans­ka tyd­li­ga sig­na­ler från po­li­ti­ken att det här ska byg­ga på fri­vil­lig­het och in­tres­se.

Mar­tin Stock­ton Jo­hans­son/tt

FOTO: JANERIK HENRIKSSON/TT

Skep­tis­ka. Björn Sah­lin, Kaj­sa Lund­borg och Har­vey Svensson går på gym­na­sie­sko­lan Söd­ra La­tin i Stock­holm. De är tvek­sam­ma till att gö­ra lum­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.