Fak­ta: Mönst­ring­en

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■5 000 ung­do­mar kom­mer att kal­las till mönst­ring via det så kal­la­de be­red­skaps­un­der­la­get, ett 60-tal frå­gor som fylls i via ett webb­for­mu­lär. Be­red­skaps­un­der­la­get är ob­li­ga­to­riskt att fyl­la i. Fylls det in­te i in­om 14 dagar från att det skic­kats ut kom­mer en på­min­nel­se. Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten kan ut­fär­da bö­ter i ett se­na­re ske­de.

■■8 000 ung­do­mar kom­mer mönst­ra via den fri­vil­li­ga rekry­te­ring­en.

■■Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten räk­nar med att mönst­ra to­talt 13 000 per­so­ner för att fyl­la 4 000 ut­bild­nings­plat­ser.

■■Mönst­ring­en sker i Kristi­an­stad och Stock­holm med start i ok­to­ber.

■■Den förs­ta värn­plikts­ut­bild­ning­en kom­mer ge­nom­fö­ras som­ma­ren 2018, och va­ra 9 el­ler 11 må­na­der.

■■Års­kul­len 1999 be­står av drygt 95 000 per­so­ner, men vis­sa har sor­te­rats bort på för­hand på grund av ex­em­pel­vis ut­lands­bo­en­de el­ler oli­ka ty­per av sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.