DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, fick Dan­marks so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka par­ti en ny le­da­re. Poul

Nyrup Rasmus­sen het­te han och året där­på bil­da­de han re­ge­ring ihop med tre små bor­ger­li­ga par­ti­er. Sam­ma år upp­nåd­de han en stor, kanske sin störs­ta, po­li­tis­ka fram­gång: dans­kar­na rös­ta­de (med vis­sa för­be­håll) ja till Maastricht­för­dra­get i en folk­om­röst­ning. * För 30 år se­dan, 1987, fi­ra­de espe­ran­to 100-års­ju­bi­le­um. Språ­ket ska­pa­des av den rysk-ju­dis­ke ögon­lä­ka­ren Lud­wik La­zar Za­men­hof

i Po­len 1887 och är i dag värl­dens mest sprid­da, konst­gjor­da språk. * För 35 år se­dan, 1982, an­län­de eng­els­män­nen sir Ra­nulph Fi­en­nes och Char­les Bur­ton till Nord­po­len. Där­med blev de ock­så de förs­ta män­ni­skor­na att ha rest jor­den runt via bå­da po­ler­na. Den 56 000 kilo­me­ter långa ver­ti­ka­la jor­den-runt-re­san tog tre år, med bör­jan och slut i Gre­enwich, Stor­bri­tan­ni­en. Var­för de gjor­de den? För att be­vi­sa att ”även­ty­ret alltjämt ex­i­ste­rar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.