Ny ska­de­smäll för FFF

SUPERETTAN: ENGLUND BRÖT ARMEN MOT TRELLEBORG

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - Pär Lin­dqvist 010-471 54 39 ∙ par.lin­dqvist@hn.se

Det var i sön­da­gens match mot Trelleborg som otu­ren var fram­me för To­bi­as Englund. Han fick en boll på armen ef­ter 25 mi­nu­ters spel.

– Han bröt un­derar­men, be­net gick rätt av. Han ha­de fruk­tans­värt ont och fick mor­fin, sä­ger Fal­ken­bergs FF:S lä­ka­re Sverker Nils­son och fort­sät­ter:

– Jag fix­e­ra­de armen i ett bra lä­ge och se­dan fick han åka am­bu­lans till Mal­mö och or­to­pe­den för ope­ra­tion.

MEN DET VI­SA­DE

sig att det in­te fanns någ­ra akut­ti­der.

– Där­för tror jag att han finns på Halm­stads la­sa­rett. Men jag vet in­te om han har ope­re­rats än­nu, sä­ger Sverker Nils­son.

Han me­nar att To­bi­as Englund haft max­i­mal oflyt.

– Bol­len mås­te träf­fat ex­tremt olyck­ligt. Det är förs­ta gång­en jag ser nå­got så­dant, sä­ger han.

RIS­KEN ÄR NU att väns­ter­bac­ken Englund blir bor­ta en bra tid fram­ö­ver.

– Det be­ror li­te på vil­ket sätt man sät­ter ihop det och hur ope­ra­tio­nen går. Han blir de­fi­ni­tivt bor­ta i tre vec­kor. Ibland kan man spe­la med gips. Det lå­ter op­ti­mis­tiskt?

– Det är en väl­digt op­ti­mis­tisk pro­gnos, han kom­mer ha gips i två må­na­der, sä­ger Sverker Nils­son.

MER PÅ SKADEFRONTEN när det gäl­ler Fal­ken­berg: bå­de Mahmut Özen och Edi Sy­li­su­faj dras med ljumsk­pro­blem.

– Jag hop­pas att Mahmut är till­ba­ka den här vec­kan. Edi kanske be­hö­ver en vec­ka till, sä­ger Sverker Nils­son.

Hur står det då till med det gam­la mitt­backspa­ret Da­ni­el Jo­hans­son och To­bi­as Karls­son?

Jo­hans­son när­mar sig en come­back.

– Han föl­jer pla­nen och är nog till­ba­ka den här vec­kan. Han är de­fi­ni­tivt snart re­do, men han mås­te ju va­ra full­trä­nad för att spe­la match, me­nar Sverker Nils­son.

To­bi­as Englund ha­de max­i­mal otur. Bol­lens kraft gjor­de att han bröt armen.

MER OSÄ­KERT ÄR det för To­bi­as Karls­son.

– Vis­sa dagar är han ok och and­ra har han pro­blem. Vi har hål­lit upp un­der en två­vec­kors-pe­ri­od, vi får se hur han re­a­ge­rar på det.

Se­dan ti­di­ga­re är dess­utom Ham­pus Svensson, Erik Zet­ter­berg och Zla­tan Kri­za­no­vic lång­tids­ska­da­de.

”Han bröt un­derar­men, be­net gick rätt av. Han ha­de fruk­tans­värt ont och fick mor­fin”

SVERKER NILSON lä­ka­re Fal­ken­bergs FF

Bild: MAT­HI­AS BERGELD

BOR­TA. To­bi­as Englund tving­a­des läm­na Vånga­val­len med am­bu­lans med ben­brott i armen. Bil­den är ta­gen vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.