Fv­bk-trä­na­ren fick pris som årets coach.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - PÄR LIN­DQVIST 010-471 54 39 par.lin­dqvist@hn.se

Än­nu en gång har Patrick Apa­ri­cio bli­vit ut­sedd till Årets trä­na­re. Han blev fram­rös­tad av bå­de publik och av tränar­kol­le­gor.

– Det är en stor ära, in­te minst ef­tersom det är trä­nar­na som rös­tar fram den här ut­mär­kel­sen, och de vet vad vi går ige­nom, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

FV­BK tap­pa­de fle­ra nyc­kel­spe­la­re in­för sä­song­en och Apa­ri­cio fick byg­ga nytt. Fle­ra yng­re för­må­gor har slus­sats in i la­get. Ex­tra im­po­ne­ra­de blir in­sat­sen med tan­ke på Al­loush-fal­let som stör­de Fal­ken­berg tätt in­på slut­spe­let.

– I och med att årets trupp till

”Det är en stor ära, in­te minst ef­tersom det är trä­nar­na som rös­tar fram den här ut­mär­kel­sen” PATRICK APA­RI­CIO

trä­na­re FV­BK

stor del be­står av bå­de nya och yng­re spe­la­re ha­de vi ett helt an­nat lä­ge med läg­re för­vänt­ning­ar när vi klev in i den här sä­song­en, kon­sta­te­rar coach Apa­ri­cio. Men vi har bil­dat ett starkt lag och tit­lar­na har be­tytt myc­ket. Hur känns det att få ut­mär­kel­sen igen?

– Det är en stor ära, in­te minst ef­tersom det är trä­nar­na som rös­tar fram den här ut­mär­kel­sen, och de vet vad vi går ige­nom.

På sön­da­gen slog Fal­ken­berg ut Hyl­te/halm­stad och är klart för sin tolf­te ra­ka Sm-fi­nal. Där vän­tar an­ting­en Lin­kö­ping el­ler Ör­kel­ljunga.

– Den är den ena ut­ma­ning­en ef­ter den and­ra, sä­ger Apa­ri­cio. Men kil­lar­na har trott på det här från bör­jan.

Årets coach på dam­si­dan blev PerAn­ders Sääf. No­ter­bart är att elit­se­rie­coacher­na och fan­sen gick på sam­ma lin­je. När Elit­se­ri­en­vol­ley­boll.se för­ra vec­kan ar­ran­ge­ra­de en ”folk­om­röst­ning”, där fan­sen fick rös­ta fram si­na fa­vo­ri­ter, vann bå­de Apa­ri­cio och Sääf coach­ka­te­go­rin med re­la­tivt bred mar­gi­nal.

Bild: ROBERT BOMAN/FALKENBERGSBILD.SE

VER­KAR UPP­ÅT. Fal­ken­bergs VBK:S trä­na­re Patrick Apa­ri­cio im­po­ne­rar med sitt nya lag­byg­ge. Han han bli­vit fram­rös­tad till ”årets coach”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.