Suc­céstart av Sa­rah med nya tek­ni­ken

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUND­BERG/TT

Förs­ta täv­ling­en med nya tek­ni­ken – då blev Sa­rah Sjö­ström ti­der­nas näst snab­bas­te kvinna på 50 me­ter fritt. Sim­stjär­nan slog The­re­se Als­ham­mars näs­tan åt­ta år gam­la svens­ka re­kord och var ba­ra en ti­on­del över världs­re­kor­det.

– Det är ett tufft världs­re­kord, men jag kan se mig själv sim­ma på de ti­der­na, sa­de Sjö­ström ef­ter sin im­po­ne­ran­de upp­vis­ning i Swim Open.

Kloc­kan stan­na­de på 23,83 se­kun­der den här mån­dags­kväl­len i Eriks­dals­ba­det. Det in­ne­bar svenskt re­kord med fem hund­ra­de­lars mar­gi­nal och en tid som ba­ra var en ti­on­del över tys­kan Brit­ta Stef­fens världs­re­kord.

Bå­da re­kor­den sat­tes 2009 med su­per­dräk­ter.

Så Sa­rah Sjö­ström är ti­der­nas snab­bas­te kvinna i tex­til­dräkt på di­stan­sen.

FÖRMODLIGEN ÄR DET ba­ra en tids­frå­ga in­nan vi kan stry­ka ”i tex­til­dräkt” i me­ning­en ovan.

– Det är klart att jag är jät­te­nöjd att jag kun­de gö­ra det här på hem­ma­plan, sa­de Sjö­ström som sänk­te sitt eget per­son­li­ga re­kord med 15 hund­ra­de­lar.

Sa­rah Sjö­ström de­kla­re­ra­de ef­ter Os-silv­ret på 200 me­ter fritt i Rio att den di­stan­sen nu var ett min­ne blott. I stäl­let skul­le den nya ut­ma­ning­en – vid si­dan om Os­guld­gre­nen 100 me­ter fjä­ril – bli att ut­veck­la 50 me­ter fritt.

DET HAR GÅTT blixt­snabbt. Sjö­ström har på nye trä­na­ren Jo­han Wall­bergs – The­re­se Als­ham­mars sam­bo och för­re trä­na­re – in­rå­dan för­änd­rat arm­tek­ni­ken på 50 me­ter fritt och slug­gar sig fram med ra­ka ar­mar.

Det är en teknik hon ba­ra prak­ti­se­rat i någ­ra vec­kor. Och som re­dan ger re­sul­tat.

– In­nan ha­de jag väl­digt kor­ta arm­tag på kor­ta fri­sim­met och fick in­te rik­tigt bra flow i sim­ning­en. Nu har Jo­han hjälpt mig med att för­sö­ka få li­te läng­re arm­tag. Det tog ett tag in­nan det satt, så det är kul att det sit­ter mot tufft mot­stånd, sa­de hon.

SJÖ­STRÖM LED­DE FRÅN start till mål och dans­ka Os-mäs­ta­rin­nan Per­nil­le Blu­me var chans­lös och var 32 hund­ra­de­lar ef­ter på 24,15.

– Det finns sä­kert jät­te­myc­ket att sli­pa på, men det känns kul att vi­sa att jag kan faj­tas om de bäs­ta me­dal­jer­na på 50, sa­de Sjö­ström vars främs­ta me­rit – hit­tills – på 50 me­ter fritt är Vm-bron­set i Ka­zan 2015.

Bild: MA­JA SUSLIN/TT

REKORDFART. Sa­rah Sjö­ström plas­kar i vatt­net av gläd­je över se­gern och re­kord­ti­den på 50 me­ter fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.