Ro­bin Sö­der öp­pen för att åter­vän­da till Blå­vitt

Hallands Nyheter - - Sporten - 031-62 40 00 philip.trol­ler@gp.se

En strå­lan­de sä­song i klubb­la­get och ny­li­gen nämnd i lands­lags­dis­kus­sio­nen av för­bunds­kap­ten Jan­ne An­ders­son. Ro­bin Sö­der glö­der – och kän­ner sig re­do att ta näs­ta kliv. – Det ha­de va­rit kul och spän­nan­de att pro­va en an­nan li­ga, sä­ger den ti­di­ga­re Blå­vitt­an­fal­la­ren.

Es­b­jerg har haft en blytung sä­song. Klub­ben, som har bytt trä­na­re fem gång­er det se­nas­te året, slu­ta­de sist i den dans­ka li­gan och käm­par nu i ett kval­spel för att und­vi­ka ned­flytt­ning till and­ra­di­vi­sio­nen.

LJUSPUNKTEN I MÖRKRET? Ro­bin Sö­der. 26-åring­en, som för drygt två och ett halvt år se­dan läm­na­de IFK Gö­te­borg och flyt­ta­de över sun­det, har vi­sat strå­lan­de form och när se­ri­en ny­li­gen av­slu­ta­des pla­ce­ra­de han sig strax bakom den ab­so­lu­ta toppen i skyt­te­li­gan med si­na nio full­träf­far.

– Det har va­rit tungt för la­get, men för per­son­li­gen har det gått bra. Spel­mäs­sigt kän­ner jag att jag har ta­git ett kliv den här sä­song­en. Det är in­te en­bart att man har rull­lat in någ­ra bol­lar ut­an jag kän­ner att det i stort har rul­lat på bra.

I hös­tas ope­re­ra­de Sö­der en höft som ha­de häm­mat ho­nom un­der en tid. Och när han ger svar på frå­gan vad han tror lig­ger bakom fram­gång­en är det just att han har fått hål­la sig ska­de­fri som han pe­kar ut som en av nyck­lar­na.

– In­nan ope­ra­tio­nen kän­de jag att jag in­te ha­de de där sis­ta pro­cen­ten som be­hövs. Den där sis­ta rör­lig­he­ten sak­na­des. Ef­ter ope­ra­tio­nen har allt rul­lat på väl­digt bra. Skul­le du rentav sä­ga att du är bätt­re än nå­gon­sin?

– Krop­pen fun­ge­rar bra och jag är i bra form. Det ger all­tid bra för­ut­sätt­ning­ar till att spe­la bra fotboll. När man kän­ner att man in­te be­hö­ver rik­ta in sig på att re­ha­bi­li­te­ra el­ler hål­la vis­sa sa­ker i schack blir det lät­ta­re att fo­ku­se­ra fram­åt. Se­dan om jag är i min all­ra bäs­ta form nå­gon­sin är svårt att sä­ga, men mål­mäs­sigt, ja kanske, fak­tiskt.

ATT SÖ­DER HAR gjort det bra fick han in­te minst ett kvit­to på i sam­band med att Jan­ne An­ders­son pre­sen­te­ra­de sin se­nas­te lands­lags­trupp. An­fal­la­ren blev för­vis­so in­te ut­ta­gen – men nämn­des av för­bunds­kap­te­nen som en het kan­di­dat för fram­ti­den.

– Det var väl­digt över­ras­kan­de. Det finns många bra svens­ka an­fal­la­re så det var gi­vet­vis jät­te­kul att få näm­nas i ett så­dant sam­man­hang. Det är få för­un­nat.

Du ha­de in­te koll på att Jan­ne ha­de koll på dig?

– Åh nej, verk­li­gen in­te, det ha­de jag in­te alls räk­nat med.

Vad be­ty­der det för dig att näm­nas i den dis­kus­sio­nen?

– Svårt att sä­ga, men det ger li­te ex­tra ener­gi. Sam­ti­digt gäl­ler det att fort­sät­ta spe­la bra fotboll och gö­ra det så bra som möj­ligt i klubb­la­get he­la ti­den.

När­mast vän­tar fort­satt kval­spel med Es­b­jerg för att und­vi­ka ned­flytt­ning. Sö­der ger la­get go­da möj­lig­he­ter att, trots ett pre­kärt ut­gångs­lä­ge, hänga kvar. Men oav­sett ut­gång på sä­song­en kan det bli det sis­ta han gör i Dan­mark. I som­mar går hans kon­trakt ut.

– Just nu vill jag fo­ku­se­ra på här och nu och se till att vi häng­er kvar. Men jag är gans­ka öp­pen när det gäl­ler fram­ti­den. Vi får se om det blir i Es­b­jerg el­ler om vi hit­tar nå­got an­nat. Det ha­de va­rit kul och spän­nan­de att pro­va ett an­nat land, en an­nan kul­tur, ett an­nat språk.

Har du nå­gon sär­skild li­ga som du kän­ner för?

– And­ra Bun­de­s­li­ga ha­de va­rit ett re­a­lis­tiskt mål. Det finns någ­ra svens­kar som har gjort det bra där och det har kanske gjort att de klub­bar­na har bör­jat få upp ögo­nen för and­ra svens­kar. Ett lång­vä­ga även­tyr, som Ki­na?

– Om den möj­lig­he­ten skul­le fin­nas får man sva­ra på det då. Rent krasst, jo, det skul­le jag väl kun­na tän­ka mig, men då ska det verk­li­gen kän­nas rätt, att man kan tri­vas med det be­slu­tet. Jag har ju två barn och sam­bo att ta hän­syn till ock­så. Det mås­te kän­nas okej för vår fa­milj att flyt­ta dit.

”Det ha­de va­rit kul och spän­nan­de att pro­va ett an­nat land, en an­nan kul­tur, ett an­nat språk.”

SAM­TI­DIGT UTESLUTER HAN IN­TE att han kan åter­vän­da till IFK Gö­te­borg.

– Jag stäng­er in­te någ­ra dör­rar för att kom­ma till­ba­ka till Blå­vitt. Det gör jag ald­rig. Men det är två par­ter som ska va­ra in­tres­se­ra­de, de ska vil­ja ha hem mig ock­så. Jag vill ab­so­lut spe­la där nå­gon mer gång, men om det är möj­ligt nu i som­mar el­ler i fram­ti­den, det får vi se.

PHILIP TROLLÉR

Bild: ERNST VAN NORDE

RE­DO FÖR NÄS­TA KLIV. Ro­bin Sö­der i nu kva­lan­de Es­b­jerg läm­na­de Blå­vitt för drygt två år se­dan. Han kan tän­ka sig bå­de Tyskland, Ki­na och Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.