Fot­bolls­fi­lo­so­fi­er möts i CL

Hallands Nyheter - - Sporten - HENRIK SKIÖLD TT

MSN mot BBC. Nej, det hand­lar in­te om en fajt mel­lan den in­ter­na­tio­nel­la in­ter­netjät­ten och det klas­sis­ka brit­tis­ka tv-bo­la­get. Det är fotboll, an­fall mot för­svar och två fi­lo­so­fi­er som drab­bar sam­man i Champions Le­a­gue.

Ju­ven­tus mot Bar­ce­lo­na i kväl­lens kvarts­fi­nal är en gi­gan­ter­nas kamp, två klub­bar som ge­nom åren – och in­te minst på se­na­re tid – do­mi­ne­rat klubb­lags­fot­bol­len i Ita­li­en och Spa­ni­en.

Det är ock­så två klub­bar som står som sym­bo­ler för två oli­ka na­tio­nel­la fot­bollsi­den­ti­te­ter: den prag­ma­tis­ka, för­sik­ti­ga, be­räk­nan­de ita­li­ens­ka och den fly­fo­ta­de, of­fen­sivt präg­la­de spans­ka. Ska skill­na­den åskåd­lig­gö­ras är det i ett mö­te mel­lan Ju­ven­tus och Bar­ce­lo­na.

Fot­bolls­värl­dens mest im­po­ne­ran­de be­tong­för­svar mä­ter sig med en av ti­der­nas mest pro­duk­ti­va och se­vär­da an­falls­for­ma­tio­ner. Det är BBC mot MSN – Andrea Bar­zag­li, Le­o­nar­do Bonuc­ci och Gi­or­gio Chi­el­li­ni mot Lio­nel Mes­si, Lu­is Suá­rez och Ney­mar.

FAK­TA ÄR TALANDE: Ju­ven­tus har ba­ra släppt in två mål hit­tills i Champions Le­a­gue och ba­ra 20 mål på 31 mat­cher hem­ma i Se­rie A. Bar­ce­lo­na har tryckt in 26 mål hit­tills i grupp- och slut­spe­let i Champions Le­a­gue och öst in 88 bol­lar i La Li­ga.

Trots si­na mas­si­va fram­gång­ar i Se­rie A – Ju­ven­tus går mot sjät­te li­ga­ti­teln i följd och tred­je ra­ka dub­beln (li­gan och cu­pen) – får trä­na­ren Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri emel­lanåt hö­ra att han bor­de släp­pa li­te på hand­brom­sen och vå­ga spe­la en mer an­falls­in­rik­tad fotboll. En kri­tik han vif­tar un­dan. – Fotboll är väl­digt en­kelt och be­står av två de­lar man mås­te kla­ra av – för­sva­ra och an­fal­la. Det finns ing­et skam­ligt i att va­ra bra på att för­sva­ra. Fak­tum är att det är lika vac­kert som ett stor­ar­tat an­fall. Att or­sa­ka fri­spar­kar och vin­na nick­du­el­ler är ock­så väl­digt vik­tigt. Jag gläds över dem som kan för­vand­la fot­bol­len till un­der­håll­ning, men min upp­fatt­ning är att om du vill se un­der­håll­ning bör du gå på cir­kus, sä­ger Al­le­gri till Reu­ters.

HAN IFRÅGASÄTTER OCK­SÅ be­ty­del­sen av att det eg­na la­get har ett stort bol­l­in­ne­hav.

– Ibland har du 35 pro­cents bol­l­in­ne­hav och ska­par sju el­ler åt­ta mål­chan­ser. I vis­sa mat­cher har du 70 pro­cent och tre skott på mål. Så vil­ket är bäst?

Al­le­gris per­son­li­ga fa­cit mot just Bar­ce­lo­na skvall­rar dock om att hans lag kanske bor­de haft bol­len of­ta­re och ef­fek­ti­va­re of­fen­si­va va­pen. Med Mi­lan vann han ett av åt­ta för­sök och i Champions Le­a­gu­e­fi­na­len i Ber­lin för två år se­dan vann Bar­ce­lo­na mot Ju­ven­tus med 3–1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.