Ser­gio Gar­cía fick sin grö­na ka­vaj till slut

Se­nas­te vin­nar­na i US Mas­ters

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON TT

Vil­ken du­ell, vil­ket dra­ma. I 74:e för­sö­ket vann Ser­gio Gar­cía änt­li­gen sin förs­ta ma­jor. – Jag är så lyck­lig, sä­ger en rörd Gar­cía ef­ter särspels­se­gern mot Jus­tin Ro­se i US Mas­ters.

Det är svårt att skri­va en vack­ra­re golf­sa­ga än den som ut­spe­la­de sig in­för stor­publi­ken på Au­gus­ta Na­tio­nal på sön­da­gen.

På det som skul­le ha va­rit le­gen­den Se­ve Bal­les­te­ros 60:e fö­del­se­dag fick arv­ta­ga­ren Ser­gio Gar­cía – ef­ter fy­ra andra­plat­ser ti­di­ga­re i kar­riä­ren – till slut vin­na en ma­jor. Ef­ter Bal­les­te­ros och José María Olazá­bal blev han den tred­je span­jo­ren som har vun­nit Mas­ters.

– Det är otro­ligt att gö­ra det på hans 60:e fö­del­se­dag och an­slu­ta mig till ho­nom och Olazá­bal, mi­na två ido­ler he­la li­vet, sä­ger Gar­cía.

FÖR ALL­TID KLEV han nu ock­så ur rol­len som ”den bäs­te spe­la­ren som ald­rig har vun­nit en ma­jor”.

– Det har va­rit en så lång vän­tan, sä­ger han.

– Jag har tänkt tan­ken att jag ald­rig nå­gon­sin kom­mer att vin­na. Jag har haft så många chan­ser, men an­ting­en har jag för­lo­rat el­ler så har nå­gon gjort någon­ting ex­tra­or­di­närt för att slå mig.

Sät­tet som Gar­cía vann på läm­na­de hel­ler ingen­ting att öns­ka. Han och Jus­tin Ro­se gick ut i de­lad led­ning i ledar­bol­len och såg till att gö­ra av­slut­nings­da­gen i Mas­ters till en av de all­ra mest min­nesvär­da.

Gar­cía bör­ja­de bäst och led­de som mest med tre slag, men se­dan sva­ja­de den 37-åri­ge stjär­nan. Ef­ter Gar­cías bo­geys på hål 10 och 11 ha­de det svängt re­jält och Ro­se led­de med två.

NÄR SER­GIO GAR­CÍA se­dan hit­ta­de sko­gen och tving­a­des plik­ta ett slag på hål 13 ta­la­de det mesta för Jus­tin Ro­se. Men Gar­cía lyc­ka­des räd­da par.

– I dag kän­de jag ett lugn som jag ald­rig har gjort på en ma­jor­sön­dag, även ef­ter ett par bo­geys var jag fort­fa­ran­de po­si­tiv och ha­de tron, sä­ger han.

– Den put­ten (på 13:e) gjor­de att det vän­de li­te för mig, även om den ba­ra var för par gjor­de den mig mer trygg och se­dan spe­la­de jag två bra hål.

Gar­cía gjor­de bir­die på 14:e och följ­de upp det med en eag­le på 15:e ef­ter ett fe­no­me­nalt in­spel som träf­fa­de flag­gan. Plöts­ligt var det helt lika igen och span­jo­rens sen­sa­tio­nel­la come­back fick Au­gus­ta att ko­ka.

RO­SE TOG LED­NING­EN på nytt när han sänk­te en kort bir­die­putt på 16:e, ba­ra för att tap­pa grep­pet ef­ter en bo­gey på 17:e.

På 18:e slog Ro­se in­spe­let nä­ra, men mis­sa­de bir­die­put­ten från två me­ter. Gar­cía, som ha­de sla­git ett än­nu bätt­re in­spel, fick chan­sen att av­gö­ra och bry­ta sin ma­jor­för­ban­nel­se – men mis­sa­de.

Bå­da slu­ta­de på to­talt nio un­der par och särspel – och 18:e hå­let igen – fick av­gö­ra.

JUS­TIN RO­SE HAM­NA­DE i trub­bel och när han mis­sa­de sin par­putt ha­de Gar­cía två put­tar på sig att av­gö­ra. Gar­cia – den en­de spe­la­ren som gick un­der par al­la fy­ra run­dor på Au­gus­ta – sat­te bir­die­put­ten di­rekt och knöt nä­var­na när allt var klart.

Li­te se­na­re fick han hjälp av fjol­årsvin­na­ren Dan­ny Wil­lett att sät­ta på sig den grö­na se­ger­ka­va­jen.

Ro­se var be­svi­ken över sin mis­sa­de chans, men kun­de sam­ti­digt in­te lå­ta bli att gläd­ja sig åt att det var en god vän och väl­för­tjänt vin­na­re som ha­de be­seg­rat ho­nom.

– Det finns en tröst i det. Som jag kän­ner mig nu har han känt sig många gång­er ti­di­ga­re, så det är omöj­ligt att in­te kän­na sig glad för ho­nom, sä­ger eng­els­man­nen som tog sin hit­tills en­da ma­jor­se­ger i US Open 2013.

Det var för öv­rigt förs­ta gång­en se­dan 1994 som eu­ro­pé­er vann Mas­ters två år i rad – och förs­ta gång­en se­dan 1991 som Eu­ro­pa tog en dub­bel­se­ger.

Bild: DAVID J. PHILLIP

NY KA­VAJ. För­ra årets vin­na­re Dan­ny Wil­lett hjäl­per Ser­gio Gar­cia på med den grö­na ka­va­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.