Ovan­ligt djup i ny se­rie om skolung­do­mar

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - HILDA BLOMBERG Kul­tur­skri­bent

Strea­ming­tjäns­ten Net­flix har gått från att mest va­ra en sam­ling b-fil­mer till att bli en mass­pro­du­cent av po­pu­lä­ra fil­mer och suc­cé­se­ri­er. På sisto­ne har myc­ket krut lagts på att gö­ra om böc­ker till film - gär­na i ”The fault in our stars”-an­da, det vill sä­ga fe­el good kor­sat med snyf­ta­re och med bråd­mog­na ton­å­ring­ar i hu­vud­rol­ler­na. ”The fun­da­men­tals of ca­ring” och ”Me and Earl and the dy­ing girl” är två lyc­ka­de ex­em­pel ur den­na char­mi­ga om än stund­tals li­te kly­schi­ga gen­re.

Ny­li­gen lan­se­ra­des även se­ri­en ”13 re­a­sons why”, ba­se­rad på Jay As­hers ung­doms­ro­man med sam­ma namn. Be­rät­tel­sen är till sy­nes en gans­ka ty­pisk ton­års­skild­ring: i fo­kus står den osyn­li­ge och harm­lö­se high school-kil­len Clay (Dy­lan Min­net­te). Hans kvinn­li­ga mot­spe­la­re ut­görs av den vack­ra Han­nah (Kat­he­ri­ne Lang­ford), som är bå­de fri­språ­kig och mys­tisk, bå­de själv­stän­dig och sår­bar.

MEN DEN KLAS­SIS­KA ton­år­stru­lig­he­ten har i ”13 re­a­sons why” fått säll­skap av en mörk dec­kar­gå­ta. Un­der den char­mi­ga och glät­ti­ga ytan lu­rar det all­var som ton­års­ti­den in­ne­hål­ler, de er­fa­ren­he­ter som in­te ba­ra här­dar ut­an ibland även dö­dar. Han­nah är näm­li­gen död när se­ri­en bör­jar. Hon har be­gått själv­mord, men läm­nat ef­ter sig ett gäng kas­sett­band där hon in­gå­en­de be­skri­ver vil­ka hän­del­ser hen­nes be­slut grun­das på. Må­hän­da en li­te märk­lig sak att sät­ta sig och pyss­la med in­för

”Men den som or­kar ta sig ige­nom även de li­te re­pe­ti­ti­va bi­tar­na be­lö­nas med en gri­pan­de och in­tres­sant histo­ria”

en så de­spe­rat hand­ling som ett själv­mord. Men det är en pre­miss man får ac­cep­te­ra för det är den som gör se­ri­en så olid­ligt spän­nan­de att föl­ja. Kas­set­ter­na med Han­na­hs histo­ria har skic­kats ut till de skyl­di­ga, där­ibland Clay, och små­stads­i­dyl­len för­vand­las till en mar­dröm där san­ning­en mås­te tys­tas ner till var­je pris. Pa­ral­lellt med ung­do­mar­nas hem­lig­hets­ma­ke­ri för­sö­ker vux­en­värl­den, där­ibland lä­ra­re, ju­ris­ter och in­te minst Han­na­hs eg­na för­äld­rar, för­stå vad som har hänt och var­för.

”13 RE­A­SONS WHY” har pro­blem med sin längd. En en­kel bok har bli­vit tret­ton av­snitt, näs­tan en tim­me var, och nå­gon­stans i mit­ten tap­par man li­te grep­pet om histo­ri­en och vill snabbspo­la fram till slu­tet. Men den som or­kar ta sig ige­nom även de li­te re­pe­ti­ti­va bi­tar­na be­lö­nas med en gri­pan­de och in­tres­sant histo­ria som be­hand­lar te­man som sorg, skuld, skam, grupp­tryck, över­grepp, en­sam­het och de­pres­sion. Se­ri­e­ska­par­na gör en vik­tig in­sats för att ta ung­do­mars pro­blem på all­var och lyf­ta frå­gor som vux­en­värl­den - så­väl i film som ute i verk­lig­he­ten - ty­värr of­ta so­par un­der mat­tan el­ler skyl­ler på off­ret.

Det är en gans­ka mörk se­rie med en del otäc­ka sce­ner, men i slu­tet finns det än­då hopp om bätt­ring. Vad Clay och de and­ra har lärt sig av Han­na­hs bitt­ra öde kan även vi som åskå­da­re ta med oss i fram­ti­da be­mö­tan­den av vå­ra med­män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.