”Ena­stå­en­de debut i världs­klass”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN GUNNARSSON kul­tur@hn.se

I ett av Li­ba­nons be­ryk­ta­de stats­fäng­el­ser sit­ter Yousef Al-khay­al, an­kla­gad för del­ak­tig­het i bomb­mor­det på po­li­ti­kern Ra­fik Ha­ri­ri. För att för­dri­va ti­den i iso­le­ring­en skri­ver han ner si­na me­mo­a­rer.

Des­sa an­teck­ning­ar från en fäng­el­se­hå­la ut­gör mer­par­ten av Li­nus de Faires de­but­ro­man ”Boken om Yousef”. Om den stan­nat vid me­mo­a­ren ha­de den va­rit en ena­stå­en­de debut, osan­no­likt stor­sla­gen, fak­tiskt i världs­klass.

YOUSEFS UPP­VÄXT ÄR som Li­ba­non självt: splitt­rad mel­lan kris­tet och mus­limskt, väs­ter­ländskt och ös­ter­ländskt, se­ku­lärt och re­li­giöst. Pap­pa är mus­limsk pa­les­ti­ni­er, en lit­te­ra­tur­pro­fes­sor som dric­ker arrak som and­ra dric­ker vat­ten, full av pa­les­tinsk bit­ter­het mot oc­ku­pa­tions­sta­ten Is­ra­el, en bit­ter­het som Yousef är­ver.

Mam­man är kris­ten ma­ro­nit, men fram­förallt en mam­ma av Mel­la­nöstern­snitt, sträng i upp­fost­ran men lo­jal med bar­nen in­till dö­den.

Li­ba­nons in­bör­des­krig un­der 1970- och 1980-ta­len, Is­ra­els många in­va­sio­ner, den kor­rup­ta po­li­ti­ken, Sy­ri­ens för­ödan­de in­fly­tan­de, knark­han­deln, arab­na­tio­na­lis­mens un­der­gång i och med isla­mis­mens fram­växt: allt lyc­kas de Faire få med ge­nom sitt språk­rör Yousef.

Den­ne fram­stäl­ler sig som ett pas­sivt of­fer för ett per­son­ligt olycksö­de, i en geo­gra­fisk re­gi­on som själv tycks drab­bad av evig för­ban­nel­se.

YOUSEFS BARN­DOM PRÄGLAS av sko­nings­löst krig, hans vux­en­liv av miss­för­stånd, fel­ak­ti­ga val och otur. Hans för­bitt­ring, i syn­ner­het mot Is­ra­el och si­o­nis­men är grund­lig, hans cy­nism gente­mot lo­ka­la po­li­tru­ker och glo­ba­la makt­spe­la­re är så stark att den ibland skäm­mer tex­ten: cy­nism är be­grip­ligt som re­ak­tion mot li­dan­de, men för att ska­pa med­käns­la hos en ut­om­stå­en­de lä­sa­re har den si­na be­gräns­ning­ar.

Än me­ra tvek­samt är de Faires val att lit­te­ra­ri­se­ra ro­ma­nen ge­nom att in­fö­ra en mängd and­ra rös­ter, med al­ter­na­ti­va histo­ri­er om Yousef. Grep­pet är väl­be­kant ge­nom till ex­em­pel tv-dra­ma­tik som ”The Af­fair”. Sam­ma ske­en­de ur oli­ka per­so­ners syn­vinklar fram­står som helt oli­ka.

Yousefs per­son blir en helt an­nan, be­ro­en­de på om det är hans al­ko­ho­lis­m­gal­ne pap­pa, tor­tyrdrab­ba­de mam­ma, släk­ting­ar el­ler myn­dig­he­ter som be­rät­tar.

KONST­NÄR­LIGT ÄR AVSIKTEN god, men resultatet bi­drar in­te till bokens kva­li­tet. Kanske är po­äng­en att vi­sa att my­ten och kon­spi­ra­tions­te­o­rin spe­lar en minst lika stor roll i Mel­la­nösterns sam­tids­hi­sto­ria som san­ning­en.

Me­mo­a­ren i sig är än­då som sagt ett fan­tas­tiskt styrke­prov för att va­ra av en de­bu­tant.

Bild: CA­RO­LI­NE AN­DERS­SON

DEBUTERAR. Li­nus de Faires ro­man ”Boken om Yousef” är hans förs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.