Fak­ta:

David Lynch

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

1946 i Mis­sou­la, USA.

Flyt­ta­de of­ta runt med sin fa­milj i barn­do­men. Gick på oli­ka konst­sko­lor, bland an­nat på en i Phi­la­del­p­hia som låg i ett våld­samt och ned­sli­tet om­rå­de av sta­den. Det­ta in­spi­re­ra­de till fil­men Era­ser­he­ad som kom 1977. Kult­fil­men möj­lig­gjor­de hans förs­ta kom­mer­si­el­la film Ele­fant­man­nen som kom 1980. * And­ra vik­ti­ga fil­mer och tv-se­ri­er: Blue vel­vet (1986), Wild at he­art (1990), Twin Pe­aks (1990), Mul­hol­land Dri­ve (2001), In­land em­pi­re (2006). * Ak­tu­ell: I do­ku­men­tär­fil­men David Lynch: The art li­fe som har svensk pre­miär den 14 april och med den nya sä­song­en av Twin Pe­aks vars förs­ta av­snitt vi­sas i HBO Nor­dic den 22 maj. * *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.