Nu ska gå­tan David Lynch de­chiff­re­ras

FILM: IN­FÖR NYA TWIN PE­AKS KOM­MER EN DO­KU­MEN­TÄR

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUN­NAR REHLIN/TT

I slu­tet av maj gör David Lynch come­back i ru­tan när kult­se­ri­en Twin Pe­aks åter­uppli­vas. I vän­tan på den kan Lynchfan­sen grot­ta ned sig i do­ku­men­tär­fil­men David Lynch: The art li­fe – som vi­sar okän­da si­dor av den hyl­la­de re­gis­sö­ren.

– Jag vil­le av­mys­ti­fi­e­ra ho­nom, sä­ger re­gis­sö­ren Jon Nguy­en till TT.

Allt se­dan In­land em­pi­re kom 2006 har David Lynch hål­lit sig bor­ta från film­ska­pan­de. Han har i stäl­let bland an­nat syss­lat med att kom­po­ne­ra och spe­la in mu­sik. När han härom året med­de­la­de att Twin Pe­aks nu skul­le få en fort­sätt­ning var det en myc­ket väl­kom­men ny­het för hans fans.

DET FÖRS­TA AV­SNIT­TET kom­mer att vi­sas i ame­ri­kans­ka Show­ti­me den 21 maj. Svens­ka tit­ta­re kan se se­ri­en i HBO Nor­dic, där pre­miärav­snit­tet sänds den 22 maj.

Möj­lig­he­ten är ock­så stor att det förs­ta av­snit­tet kom­mer att vi­sas på årets filmfes­ti­val i Can­nes – Lynch har vi­sat många fil­mer där, ex­em­pel­vis Wild at he­art, som vann den ef­ter­trak­ta­de Guld­pal­men. Can­nes­bos­sen Thi­er­ry Fre­maux har sagt att tv-pro­duk­tio­ner in­te hör hem­ma på filmfes­ti­va­len, men när TT möt­te ho­nom i ja­nu­a­ri sa­de han:

– Om David ring­er om Twin Pe­aks sä­ger jag ja. Och det är för att det hand­lar om en stor film­ska­pa­re, som gör come­back, även om det är med en tv-se­rie.

DO­KU­MEN­TÄR­FIL­MEN David Lynch: The Art li­fe är en ame­ri­kansk/dansk sampro­duk­tion (Nguy­es medre­gis­sör Oli­via Ne­er­gard-holm kom­mer från Dan­mark). Film­tea­met fick Lynchs för­tro­en­de att föl­ja den­ne in­te minst i hem­met och vi­sar bland an­nat den nä­ra kon­takt han har med sin unga dot­ter.

– Han be­rät­tar hän­del­ser ur sitt liv för hen­ne och det kun­de vi fil­ma. Han kom­mer ihåg all­ting, och han tän­ker myc­ket till­ba­ka på sitt för­flut­na.

FILMARNA HAR KÄNT Lynch i ett ti­o­tal år, och de vil­le i sin film kon­cen­tre­ra sig på de ti­di­ga år då hans konst­när­skap for­ma­des.

– All­män­he­ten vet mer om hans se­na­re liv. Vi vil­le in­te minst be­rät­ta om ho­nom som bild­konst­när och vil­ken be­ty­del­se det har haft för ho­nom. Och vi vil­le ock­så ta bort all mystik kring David, vi vil­le vi­sa ho­nom som män­ni­ska och som en kär­leks­full far.

– Han är en ikon, men han är en per­son som verk­li­gen har käm­pat och som har job­bat oer­hört hårt för att kom­ma dit han är.

EFTERLÄNGTAT. Det är många som har sett fram emot att få åter­vän­da till Twin Pe­aks ef­ter se­ri­ens suc­cé för 27 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.