Låt al­la åka gra­tis på bus­sen

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - O An­ders­son

VAR­BERG. Är det rätt att lå­ta pen­sio­nä­rer åka gra­tis frå­gar HN. Nej, det tyc­ker in­te jag. Jag tyc­ker näm­li­gen att al­la, bå­de unga och gam­la, ska kun­na åka buss gra­tis i stan. Skat­te­fi­nan­sie­ring blir kans­ke in­te dy­ra­re än bil­jett­fi­nan­sie­ring, det be­ror på hur man räk­nar.

Fri kol­lek­tiv­tra­fik bor­de pas­sa Mark­nad Var­berg som hand i hands­ke. Att kun­na ta­la om för tu­ris­ter­na att vi är in­te ba­ra cy­kel­sta­den vid ha­vet, vi le­ver ock­så upp till en bra mil­jö ge­nom vår fria och enk­la buss­tra­fik. Mil­jö­vän­ner­na bor­de ock­så bli nöj­da ge­nom för­hopp­nings­vis fär­re bi­lar i stan. Dess­utom finns en hel del and­ra för­de­lar för sam­häl­let.

Och var­för ska just pen­sio­nä­rer åka gra­tis buss?

Kan det kans­ke va­ra kom­pen­sa­tion för att det fort­fa­ran­de är ett hög­re skat­te­tryck på pen­sio­nä­rer el­ler är det så att äld­re är fat­ti­ga­re? El­ler bör pen­sio­nä­rer kans­ke in­te kö­ra bil i stan? Kans­ke är det så en­kelt att man vill att äld­re män­ni­skor ska va­ra gla­da? Tan­ken med fri kol­lek­tiv­tra­fik är in­te ny, det finns ett eu­ro­pe­iskt nät­verk för de här frå­gor­na. Var­för in­te se till att Var­berg lig­ger i fram­kant och ock­så få ta­la om det. Förr el­ler se­na­re blir det nog ak­tu­ellt i al­la fall.

BILD:STE­FAN KARLS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.