Skyl­tar kvar trots städ­ning

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Skå­da­re

VAR­BERG. Här i Var­berg, “Väst­kus­tens kre­a­ti­va mitt­punkt”, kan tra­fi­kan­ter på Söd­ra vägen vid in­fart mot sta­den se ett kre­a­tivt (al­ter­na­tivt?) april­skämt: mitte­mot Röda­leds­sti­gen är en tre kvadrat­me­ter stor re­klam­skylt ut­ställd in­till kör­ba­nan. Skyl­ten gör re­klam för spor­te­ve­ne­mang­et Var­bergs­lop­pet, lör­da­gen 9 ju­li 2016. Allt­så för­ra som­ma­ren!

Skyl­ten kom på plats någ­ra vec­kor fö­re 1 april, i år. Hur länge den nu blir kvar åter­står att se. Kans­ke kom­mer den att åter­an­vän­das även näs­ta år. En­ligt kom­mun­för­valt­ning­en stä­da­des ny­li­gen fem ton skräp bort i sta­den. Bå­de re­klam­skyl­ten och en mängd an­nat skräp i na­tu­ren strax in­till den bor­de ock­så ha ta­gits bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.